Není to životní sen, je to realita

Pro Janu Chrtkovou je její maminka nejdražším člověkem, ale také pracovním vzorem. Pracovním vzorem z důvodu, že skoro celé své pracovní období pracovala jako účetní v největším podniku svého města. Již jako malá Jana Chrtková snila, že bude jednou pracovat jako její maminka na úseku mzdového účetnictví, čímž založí rodinnou tradici. Tento životní sen se jí ale do letošního roku nedařil realizovat.

Jako z nebe hvězda k Janě Chrtkové spadla informace, že na Soukromé střední škole podnikatelské - ALTMAN, s.r.o. v Jičíně bude provedena realizace pilotního kurzu mzdová účetní v rámci projektu UNIV 3. Zaměstnavatel Jany podpořil možnost navštěvovat předmětný kurz, dohodli se na úpravě pracovní doby v době konání kurzu. Kladný přístup zaměstnavatele k absolvování kurzu Janou vycházel ze skutečností, že Jana pracuje jako administrativní pracovník s velmi dobrými odbornými znalostmi, kladným přístupem k plnění pracovních úkolů a se zájmem o sebevzdělání. Zaměstnavatel si byl plně vědom, že pokud umožní Janě absolvovat kurz účetní, tak získá pracovníka, kterému se zvýší kvalifikace, získá nové odborné znalosti, které bude moci plně využít v budoucnu při své pracovní činnosti. Jana si uvědomila, že se tímto může naplnit její životní sen, získá nové odborné znalosti, které plně využije při své pracovní činnosti a v neposlední řadě se jí naskytne pracovní postup a lepší finanční ohodnocení.

Bezprostředně po podání přihlášky byla Jana kontaktována pracovníky realizačního týmu kurzu, kde se jí dostalo velmi příjemného a profesionálního přivítání, seznámení s průběhem, obsahem a cílem kurzu. Za podpory zaměstnavatele, spolupracovníků, rodičů a přátel po několikaleté odmlce opětovně usedla do školní lavice. Při prvním vstupu do učebny byla v očekávání, jak bude přijata kolektivem spolužáků, jak na ni bude působit prostředí školy, kontakt s vyučujícími a v neposlední řadě jak bude zvládat nově získávané informace.

Prostředí školy a učeben na ni mile zapůsobilo, jelikož se jednalo o opak v její mysli, utkvělého strohého a studeného prostředí z doby studia gymnázia. Kolektiv deseti spolužáku rozdílného věku s převahou žen byl velice komunikativní a natěšen k získání nových odborných a praktických vědomostí. Jednalo se o spolužáky, kteří měli středoškolské vzdělání, se zaměřením na ekonomiku, spisovou a administrativní službu a někteří již měli základní vědomosti z vedení účetnictví, které získali při své podnikatelské činnosti, či pracovním zařazení.

Janě a její spolužákům se bezprostředně po prvních vyučovacích hodinách rozptýlily obavy z celkového přístupu vyučujících. Jednalo se o vyučující, kteří problematiku, kterou přednášejí plně teoreticky a prakticky ovládají a svým přístupem nenásilně vtáhli účastníky kurzu do problému přednášené látky.

Učební plán byl postaven na 160 hodin výuky, rozdělen do sedmi modulů. Po prvních hodinách výuky odcházela Jana domů s přesvědčením, že se před ní nachází nelehký úkol. Rozsah přednášené látky je objemný, plně se váže na legislativní předpisy s nutností znalosti pracovněprávních a mzdových předpisů, ze kterých vychází pracovní náplň mzdového účetního za plné aplikace mzdových programů s využitím výpočetní techniky. Plně dala na rady přednášejících, jakým způsobem po uskutečněných přednáškách má přistupovat k samostudiu, skloubit získané vědomosti s orientací v právních normách a vše přenést do vzorových situací, které v běžném pracovním dnu musí řešit každý mzdový účetní.

   Janě pomohl v průběhu kurzu zvládat učební nároky kolektiv spolužáků a přednášejících, kteří po skončených přednáškách nadále setrvávali v učebně a společně konzultovali přednesené učivo. Velkým pomocníkem a konzultantem Jany při samostudiu byla její maminka, která jí vždy dokázala poradit a daný problém vysvětlit.

Standardem k získání kvalifikace mzdové účetní byla zkouška, která se skládala z jednotlivých částí v návaznosti na obsahy jednotlivých modulů. Zkouška probíhala před zkušební komisí za účasti pozorovatelů z řad odborné veřejnosti, kteří se budou následně vyjadřovat o otázce, zda předmětný kurz v daném rozsahu plní a splnil požadované cíle. Zda budou moci úspěšní absolventi získat certifikaci k provádění činnosti mzdové účetní.

Jana Chrtková, která úspěšně zvládla závěrečnou zkoušku, otevřeně a upřímně zhodnotila průběh svého studia, jaký přínos mělo pro její osobu absolvování daného kurzu pro pracovní činnost a pro její další život.Sen1.jpg

„Dokázala jsem si, že nikdy v životě není pozdě na sebevzdělání na splnění svých životních cílů. Za podpory rodiny, přátel, zaměstnavatele, spolupracovníků, spolužáků a v neposlední řadě vyučujících jsem rozsah jednotlivých modulů zvládla. Na základě získaných vlastních zkušeností z průběhu studia mohu říci, že se jedná o značný rozsah odborné učební látky. Pouhých 160 hodin výuky dle mého názoru, je minimální hodinová dotace k získání potřebných vědomostí. Účastník kurzu by již měl mít základní znalosti z oboru účetnictví, ekonomiky a práva. Děkuji všem vyučujícím, za předání teoretických a praktických vědomosti potřebných pro výkon mzdové účetní.“

Jana si splnila absolvováním pilotního kurzu Mzdová účetní v rámci projektu UNIV3 svůj životní cíl, získala potřebné znalosti pro výkon funkce mzdové účetní. Je si plně vědoma, že absolvováním daného kurzu pro ni nekončí otázka sebevzdělávání, studia a získávání dalších odborných vědomostí.