Pohledem učitele SPŠE Plzeň

SPŠE Plzeň byla založena k 1. 7. 1954 a sídlí v areálu v Plzni na Slovanech.  K 1. 9. 1996 byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. K 1. 7. 2000 došlo ke spojení škol, domovů mládeže a školní jídelny v jeden areál. 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 795 žáků denního studia na Střední průmyslové škole elektrotechnické a 296 žáků denního studia na Vyšší odborné škole. Pedagogický sbor tvoří 108 odborníků v technických a všeobecně-vzdělávacích předmětech a 2 asistenti pedagoga. Provoz obou škol zajišťuje dalších 37 zaměstnanců, na domově mládeže pak pracuje 21 vychovatelů a 2 asistenti pedagoga, ve školní jídelně pracuje 21 zaměstnanců.SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech, v informačních technologiích a oboru Technické lyceum. Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením. Absolventi se uplatňují především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem a provozováním elektrotechnických, elektronických zařízení a výpočetní techniky. Po získání nezbytné praxe budou též schopni podobnou firmu založit a vést. Řada absolventů studuje po maturitě některý z oborů naší VOŠ nebo odchází studovat na vysoké školy (především na Západočeskou univerzitu, ČVUT Praha, ale i další školy v ČR).

            Podle průzkumu vedení katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni v průběhu let 2001 – 2005 byli naši absolventi nejúspěšnější ve studiu ve srovnání s absolventy ostatních škol. VOŠ a SPŠE Plzeň je od roku 2001 lokální akademií (LCNA) pro Cisco Networking Academy (CNA, CNAP, NetAcad). Cílem tohoto celosvětového e-learnignového programu je přispět k profesní přípravě síťových specialistů pro potřeby budování globální informační společnosti. Kurzy CCNA Exploration lze studovat na naší škole.

            Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup, škola poskytuje vzdělání i tělesně postiženým žákům. Za školní rok 2012/2013 obdržela naše škola od svého zřizovatele Krajského úřadu Plzeňského kraje ocenění za 1. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích v kategorii střední školy. Podobná ocenění získala škola i v předchozích školních letech. Získali jsme též finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU (Evropského sociálního fondu, ESF) a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola je partnerem projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, jehož cílem je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu je Plzeňský kraj.

            Na naší škole jsme v říjnu 2013 pořádali akci s názvem „Otevíráme dveře vzděláním“ (ODV). Cílem této akce bylo ukázat našim žákům střední školy a potenciálním uchazečům o studium z řad žáků základních škol možnosti jejich budoucího uplatnění. Celé akce se účastnily významné společnosti jako např. Škoda Transportation a. s., Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o., FEL a FAV ZČU v Plzni, SŽDC státní org., oblastní ředitelství Plzeň, Plzeňská energetika a. s., Czech Nature Energy a. s., Microsoft, CCA Group a. s., Brush SEM s. r. o., C SYSTEM CZ a. s., Duchware s. r. o., Bi Esse Cz s. r. o., HELAGO-CZ, s. r. o., Kerio Technologies s. r. o.

Byly osloveny i další společnosti, ale nemohly se zúčastnit z různých pracovních důvodů a přislíbily účast na druhém ročníku této akce. První ročník akce podpořil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pan Ivo Grüner.

            Tento, v rámci celé ČR, jedinečný počin se setkal s velkým úspěchem. Cíl akce propojit školu a praxi a zvýšit zájem o technické vzdělávání byl naplněn, zhruba 1000 až 1300 mladých lidí si prohlédlo expozice společností a vysokých škol a určitě pochopili, že elektrotechnický průmysl přináší perspektivní zaměstnání.

Celé akci byla dána mediální podpora, inzerce v denním tisku, spot v TV ZAK, informace v Českém rozhlase. Největší odměnou nám byly pochvaly od spolupořadatelů a účastníků akce. Také potvrdilo se nám naše stanovisko, že náš klíčový obor vzdělávání - Elektrotechnika - už dávno není jen vůně kalafuny a cínu, že vše se v současné době točí kolem výpočetní techniky. Další ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“ bude pod záštitou Komise pro technické vzdělávání zřízené při Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Dále jsme byli zapojeni do projektu UNIV 2 KRAJE aneb Proměna středních škol v centra celoživotního učení, který se snažil zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání. Řešení všech uvedených problémů je celospolečenským zájmem.

Byli jsme zapojeni do projektu UNIV 3 – podpora procesů uznávání, který navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Do projektu UNIV 3 jsme se zapojili jednak proto, že jsme měli  již řadu zkušeností z předcházející fáze – UNIV 2 ( vytvářeli jsme 3 projekty, 2 jsme i následně pilotovali), a také proto, že dvě  z nových profesních kvalifikací odpovídaly zaměření naší školy a máme dostatek učitelů, kteří byli ochotni vyzkoušet si i jinou formu práce.

Jsme přesvědčeni o tom, že právě školy se mají stát centry vzdělávání i pro dospělé. Tak, jak se v současné době se mění požadavky na trhu práce, je třeba umožnit doplnění vzdělání a nebo rekvalifikaci všem, kteří nechtějí být nezaměstnaní. Informace o pokračování projektu jsme dostali od krajské koordinátorky projektu UNIV, se kterou jsme spolupracovali. Následně jsme se podíleli na tvorbě projektu Správce operačních systémů pro malé a střední podniky, konkrétně na tvorbě hodnotícího standardu, a pak naše škola a lektoři pilotovali program Správce sítí pro malé a střední organizace.

            Pro školu znamenalo zapojení do projektu kromě finančního zisku zároveň i dobrou propagaci. Samozřejmě jsme díky financím pořídili i další vybavení odborných IT učeben.  V té době jsme také podali žádost ministerstvu průmyslu a byl nám přiznán status autorizované osoby pro obě výše jmenované kvalifikace.  Zkušenosti z pilotního ověřování lektoři využili i v počátečním vzdělávání. Díky vstupnímu hodnocení uchazečů a při vytváření portfolia zjistili, jaké nedostatky je třeba v počátečním vzdělávání odstranit, aby absolventi mohli lépe navazovat v podobných rekvalifikačních kurzech.

Spolupráce se sociálními partnery je v těchto oborech dost problematická, jednodušší je samozřejmě u řemesel a zcela specifických profesí. U projektu UNIV 3 jsme spolupracovali s Úřadem práce. Zpětná vazba nám ukázala, že jeden účastník získal nové zaměstnání, další pak pokračovali na jiné škole v dalším projektu Správce operačních systémů. U všech byla důvodem účasti snaha najít si nové zaměstnání.

V současné době již nabízíme oba kurzy na komerční bázi, rekvalifikační zkoušky (jako autorizovaná osoba) a zároveň připravujeme další kurzy v oborech elektrotechnických. V některých elektrotechnických oborech budeme podávat žádost o autorizovanou osobu. Budeme dále nabízet i kurzy z projektu UNIV 2, především jazykové. Jak totiž vyplynulo z průzkumu požadavků zaměstnavatelů, potřebují odborníky se znalostí minimálně 2 světových jazyků.  Bez spolupráce se sociálními partnery se jistě neobejdeme, snad se zájem zaměstnavatelů o vzdělávání zaměstnanců zvýší.