Profesní kompetence pracovníků vzdělávacích institucí

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností je nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu budou realizovány následující semináře.

 1. Semináře zaměřené na přípravu modulových programů DV podle standardů NSK;
  Pro pedagogické pracovníky škol zapojených do projektu, kteří již získali s tvorbou modulových programů podle NSK určité zkušenosti v rámci projektu UNIV 2 KRAJE, budou semináře realizovány maximálně ve čtyřhodinovém rozsahu; pro ostatní pracovníky vzdělávacích institucí realizujících DV budou osmihodinové. Předpokládáme, že pro zhruba 1 300 jednotlivců, kteří budou pracovat v roli tvůrců programů, bude realizováno nejméně 130 interaktivních seminářů; z toho 26 seminářů se uskuteční v rozsahu 8 hodin, 104 seminářů v rozsahu 4 hodin.
 2. Semináře směřující k přípravě pilotního ověřování standardů NSK;
  Semináře pro pracovníky institucí, které budou realizovat pilotní ověřování, budou organizovány postupně podle jednotlivých kvalifikací, vždy pro několik dílčí kvalifikace současně.
  2.1    příprava na roli hodnotitelů;
  Hodnotitel (dle zákona 179/2006 Sb. autorizovaná osoba) bude odpovědný za kontrolu toho, zda kandidát skutečně disponuje kompetencemi uvedenými v hodnoticím standardu dílčí kvalifikace. Musí být proto schopný odborně, kvalitně a nestranně posuzovat a hodnotit výkon kandidáta uznávání (průběh i výsledky jeho činnosti), stejně jako musí být schopný připravit relevantní konkrétní zadání pro proces uznávání podle příslušného hodnoticího standardu. Jedním z cílů seminářů pro hodnotitele bude i příprava na vytvoření konkrétního zadání pro pilotní ověřování příslušných dílčích kvalifikací. Konkrétní zadání budou shromažďována a zveřejňována na projektovém webu a webových stránkách projektů UNIV v jednotlivých krajích. Konkrétní zadání posoudí zástupci zaměstnavatelů.
  2.2    příprava na roli průvodců;
  Role průvodce není v zákoně č. 179/2006 Sb. definována. Nutnost provádění a vedení kandidátů celým procesem uznávání a vzdělávání pracovníků, kteří budou pracovat s kandidáty v procesu uznávání, však vyplývá jak ze zahraničních zkušeností, tak z již realizovaného projektu UNIV.
  Účast v uvedených seminářích 2.1 a 2.2 bude také nabídnuta zástupcům zaměstnavatelů a věcně příslušných autorizujících orgánů. Tito představitelé ve svých pozicích často činí klíčová rozhodnutí v oblasti uznávání, účast na seminářích i pilotním ověřování jim napomůže k tomu, aby svá rozhodnutí činili na základě relevantních znalostí a zkušeností. Účastníci seminářů obdrží v předstihu studijní materiály, na závěr každého semináře proběhne hodnoticí diskuse, v rámci které účastníci uplatní své postřehy a připomínky k semináři, ty budou podkladem pro inovace a dopracování obsahu dalších seminářů.
 3. Semináře zaměřené na přípravu studijních materiálů;
  Běžnou a žádoucí součástí práce lektora je příprava studijních materiálů (např. studijních textů, opor, pracovních sešitů) pro účastníky programů DV. Realizace programů DV, zejména rekvalifikačních, což jsou právě programy vytvářené podle standardů NSK, většinou není odpovídajícím způsobem zajištěna studijními materiály, distanční forma či forma e-learningu téměř není v rekvalifikačním vzdělávání využívána.
 4. Semináře aktuálních otázek odborného vzdělávání;
  Tyto semináře slouží především k předávání aktuálních informací týkajících se odborného vzdělávání pracovníkům vzdělávacích institucí zapojených do projektu; vytvářejí podmínky nejen pro úspěšnou realizaci projektových činností, ale především pro úspěšnou činnost vzdělávací instituce i po ukončení projektu. Jsou realizovány podle potřeb a možností projektu na jedné straně a v návaznosti na měnící se informace o odborném vzdělávání na druhé straně.
 5. Seminář pro lektory seminářů zaměřených na přípravu modulových programů DV podle standardů NSK;
  První z uvedených čtyř seminářů (každý pro v průměru 20 účastníků) bude realizován ihned po zahájení projektu, cílem je zajistit, aby všichni účastníci seminářů zaměřených na přípravu modulových programů dostávali shodné informace. Zbývající semináře budou realizovány v první polovině projektu, jejich cíl je stále stejný – sladit předávané informace, ujasnit si problémy, se kterými se lektoři v průběhu své činnosti setkají.

Každá ze vzdělávacích aktivit bude vyhodnocena, na základě vyhodnocení bude dopracován program pro vzdělávání průvodců a hodnotitelů tak, aby nadále sloužil jako podklad pro jejich vzdělávání po ukončení projektu. Výsledky vyhodnocení budou využity také pro dopracování metodiky pro tvorbu programů. Součástí aktivity bude i podpora vzdělávacích institucí při tvorbě programů, realizaci procesů uznávání, přípravě žádostí o autorizaci, přípravě účasti na výběrové řízení apod. podpora bude realizována formou konzultací.