Tvrdá práce

Naše škola byla založena 3. února 1936 jako Závodní škola Třineckých železáren. V průběhu let měnila názvy a zřizovatele, ale stále byla zaměřena zejména na technické obory pro potřeby zaměstnavatelů v regionu, hlavně Třineckých železáren.

Od 1.9.2009 se zřizovatelem školy staly opět Třinecké železárny, a.s. V této souvislosti se škola cíleně zaměřuje na rozvoj pro potřeby zřizovatele školy - Třinecké železárny, firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel (Strojírny a stavby Třinec, Slévárny Třinec, Energetika Třinec, TRIALFA, Třinecké gastroslužby) a ostatních výrobních firem v regionu. I když jsme školou soukromou, studium je bezplatné (zdarma). Žáky technických oborů se navíc snažíme podporovat pomocí příspěvků na školní pomůcky, sportovní nebo společenské aktivity. Největším argumentem pro studium technických oborů na naší škole je garance zaměstnání ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel.

Střední odborná škola Třineckých železáren aktivně provádí několik náborových akcí pro děti ze základních škol. Jako je například „Den otevřených dveří“, kde mají žáci možnost si projít „Cestu řemesel“ a získat „Čestný výuční list“. Díky tomu se zblízka seznámí s nabídkou jednotlivých oborů.

            Škola začala organizovat v roce 2012 akci nazvanou „Mezinárodní hry řemesel.“ Dvoudenní akce zahrnuje soutěže ve čtyřech základních technických disciplínách – elektrotechnik, hutník, mechanik, instalatér, a několika doprovodných disciplínách. Akce se účastní žáci základních i středních škol. Součástí akce je také prezentace technických oborů a propagace řemesel v Moravskoslezském kraji. Hry řemesel nabízejí žákům možnost rozšířit své teoretické i praktické dovednosti, porovnat své stávající schopnosti s konkurencí, pobavit se, a utvořit si vztah k řemeslům. V roce 2013 proběhl 2. ročník her.

Díky zmiňovaným aktivitám Střední odbornou školu Třineckých železáren navštěvuje 700 žáků. V technických oborech jejich počet, oproti školám v regionu, v posledních letech narůstá. Zatímco v roce 2009 jich škola měla zhruba 500, ve školním roce 2013/2014 je to 570 studentů.

Celoživotní vzdělávání

            V souvislosti se změnou zřizovatele školy na Třinecké železárny, a.s. v roce 2009 nabízí škola vzdělávací kurzy pro firmy i soukromé osoby v těchto oblastech:

profesní příprava: plynová zařízení, zdvihací zařízení, dopravní, apod.,

systém jakosti a EMS: legislativa QMS a EMS, metrologie, FMEA, apod.,

počítačová příprava: MS Office - Excel, Word, Power Point (základní i nadstavbové),

kurzy svařování (provozujeme svářečskou školu),

kurzy na zakázku („na míru“),

zprostředkování externích kurzů: certifikovaná příprava, konference, semináře.

Tuto doplňkovou činnost školy zajišťuje útvar „Celoživotní vzdělání“ s 5 kmenovými zaměstnanci. Výuku zajišťuje cca 50 smluvních lektorů na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o lektorské činnosti (živnostenský list). Roční počet účastníků školení je cca  6.500 osob. Nejčastější kurzy jsou kurzy svařování, obsluha jeřábů, vázání břemen, obsluha plynových zařízení, řízení motorových manipulačních vozíků, práce ve výškách a přezkoušení podle vyhlášky č.50/1978 Sb. (elektroprofese).

            Útvar Celoživotního vzdělávání se snaží reagovat na každý podnět. Když nemáme potřebného odborníka, snažíme se ho sehnat, abychom mohli, pokud je to ekonomicky efektivní, udělat školení v regionu. Snažíme se udělat výhodnou cenovou nabídku a obsadit tento segment v regionu.

            V oblasti využití možnosti zákona č. 179/2006 Sb.  nabízí re/kvalifikačních kurzy k získání požadované kvalifikace na základě poptávky firem nebo úřadů práce.

Zapojení do projektů UNIV3 – podpora procesů uznávání

            Návazně na účast v projektu „UNIV2 KRAJE – proměna škol v centra celoživotního učení“ (tvorba a pilotáž vzdělávacích programů profesních kvalifikací z oborů: „Hutník valcíř kovů“, „Elektrikář“ a „Slévač“), naše škola využila možnost být součástí projektu UNIV3. Mezi hlavními motivy zapojení se do projektu UNIV3 patřily možnosti rozšíření současné nabídky kurzů, zvýšení prestiže u sociálních partnerů a rozvoj znalostí a dovedností lektorů.

            Naše realizace v rámci projektu obsahuje tvorbu programů a zadání a následné ověření (pilotáž) programů: „Hutník přípravář vsázky aglomerace (21-002-H)“, Hutník vysokopecař (21-005-H), Tavič (21-011-H). Připravujeme také pilotáž programu „Hutník valcíř kovů (21-008-H)“, který vytvořila jiná škola.

            Zapojení se do projektu pomohlo prohloubit spolupráci se sociálními partnery (Třinecké železárny, Slévárny Třinec a KOVO Třinec) v oblasti profesních kvalifikací. Realizace vzdělávacích programů rozvíjí znalosti a dovednosti učitelů odborné výuky a obohacuje o zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých. Vnímáme také, že tyto aktivity se odráží do pozitivního image školy.

            Realizace programu podporuje směr optimalizace požadavků firem do plánů přípravy žáků (tvorbu plánů výuky odborných předmětů a odborného výcviku). Zkušenosti učitelů získané v rámci ověřování vzdělávacích programů projektu se promítají do výuky v rámci počátečního vzdělávání.

            Hlavní naši zákazníci v rámci celoživotního vzdělávání jsou zaměstnanci firem výrobního zaměření, v menší míře uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce a fyzické osoby (samoplátci).  V rámci projektu UNIV3 účastníky jsou to zaměstnanci firem. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sledujeme potřeby vzdělávání svých zákazníků, neměli jsme zásadní problém s obsazením pilotáže.

            Lektoři pilotního ověřování museli pružně zareagovat na skutečnost, že nejsou k dispozici učební materiály přímo pro profesní kvalifikace.

            Účastnící pilotáže jsou většinou zaměstnanci, kteří vykonávají danou profesní kvalifikaci, ale nemají potřebné vzdělání v oboru. Dosavadní znalosti a dovednosti získali výkonem tohoto povolání, resp. praxí.  Většina účastníků si absolvováním školení chce udržet nebo zlepšit své pracovní uplatnění u současného zaměstnavatele.

            Dosavadní zkušenosti jsou většinou pozitivní. Potěšující je zpětná vazba, když účastníci si program pochvalují, přestože 150 hodin výuky, to už je značný zásah do soukromého života i do pracovních povinností. Svědčí to podle nás o vysoké motivovanosti účastníků i v dospělém věku.

            Naše škola se chce prioritně zaměřovat na potřeby trhu práce a zřizovatele v rámci přípravy žáků v technických oborech v rámci počátečního vzdělávání. Součástí aktivní strategie školy je být také úspěšným vzdělavatelem dospělých.

            Zapojením se do projektu rozšiřujeme nabídku celoživotního vzdělávání o vytvořené a ověřené vzdělávací programy. Z hlediska celkových tržeb útvaru Celoživotního vzdělávání není současná poptávka po uznávání kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb. jak ze strany firem, úřadů práce, tak fyzických osob významná. Nicméně každý rok realizujeme kurzy na komerční bázi v této oblasti. Připravujeme kurzy i na objednávku, tj. ne dle Národní soustavy kvalifikaci. Ne všechny firmy potřebují, aby měl pracovník doklad o kvalifikaci, ale stačí jim, aby byl proškolen a získal požadované vědomosti a dovednosti v rozsahu, který je pro jejich práci žádoucí.

Do budoucna předpokládáme zvýšení zájmu o kurzy v oblasti profesních kvalifikací.