Z pohledu škol

Střední škola obchodu a služeb Jihlava se dlouhá léta intenzivně věnuje vzdělávání dospělých pořádáním rekvalifikačních kurzů v oborech kadeřník, kosmetička a kuchař-číšník. 

Kromě toho pořádá odborné kurzy pro veřejnost zaměřené například na oblast fotografie, především na tvorbu a zpracování digitální fotografie. Každoročně také otevíráme odborný hodinářský kurz určený široké veřejnosti, zaměřený převážně na praktickou výuku. Jelikož jako jediná škola, která v Česku i na Slovensku tento obor vyučuje, máme kapacitu tohoto kurzu obsazenou na několik let dopředu. Další významnou součástí dalšího vzdělávání tvoří realizace kurzů profesních kvalifikací. Naše škola je autorizovanou osobou pro nejžádanější profesní kvalifikace v gastronomickém oboru. V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o formu tohoto vzdělávání z řad veřejnosti i sociálních partnerů. Každoročně u nás tyto kurzy absolvuje několik desítek uchazečů. Kurzy jsou pořádány naší školou nebo ve spolupráci se vzdělávacími agenturami.  Protože máme v této oblasti mnohaleté zkušenosti a chtěli jsme se hlouběji zapojit i do problematiky tvorby vzdělávacích programů u profesních kvalifikací, přivítali jsme nabídku spolupráce v této oblasti s Národním ústavem pro vzdělávání prostřednictvím jeho krajské koordinátorky. Postupně jsme se zapojili do zpracování vzdělávacích programů, zadání závěrečné zkoušky a pilotního ověřování u některých profesních kvalifikací z oboru gastronomie.

            Zapojili jsme se již do projektu UNIV a UNIV 2, logicky jsme tedy po oslovení koordinátorkou v Kraji Vysočina projevili zájem o účast v projektu UNIV 3. Jedním z důvodů bylo i to, že nám bylo nabídnuto spolupracovat nejenom na vzdělávacím programu, ale i na zadání závěrečné zkoušky, konkrétně nám byla nabídnuta profesní kvalifikace Výroba rybích lahůdek. Zde jsme působili v pozici metodiků-garantů, tzn. ve funkci poradců školy, která vypracovávala vzdělávací program a později spolupracovala a autory tohoto programu v připomínkovém řízení. Naším hlavním úkolem ale byla hlavně tvorba zadání k závěrečné zkoušce, což pro nás byl nový úkol a nová výzva. Zároveň se nám naskytla možnost provést u této profesní kvalifikace pilotní ověřování, což nás velmi lákalo, především kvůli získání nových zkušeností.

            Po zapojení se do projektu absolvovali zaměstnanci, kteří se projektu účastnili, školení v Pardubicích. Na tomto školení získali mnoho cenných zkušeností, dozvěděli se např. o existenci podobného modelu dalšího vzdělávání v zahraničí, ale především konkrétní informace o svých rolích v rámci projektu. Největším přínosem byly konkrétní poznatky, které se týkaly pilotního ověřování. Na tomto setkání jsme se poznali se školami, které již měly s pilotním ověřováním zkušenosti a při neformálních pohovorech jsme od nich získali nové informace, které jsme později uplatnili při realizaci kurzu a závěrečné zkoušky.

            Účast v tomto projektu přinesla pro naši školu i zajímavou propagaci u široké veřejnosti a to vzhledem ke zvolené cestě oslovování účastníků pilotního ověřování, kdy byli nejprve osloveni zaměstnanci školy a jejich rodinní příslušníci, nicméně z důvodu nízkého zájmu jsme uveřejnili v regionálním tisku inzerát, jehož odezva byla nečekaně vysoká a díky němuž se nám podařilo kurz bez problémů naplnit. Kvůli omezené kapacitě prostor, ve kterých kurz probíhal, jsme museli některé zájemce odmítnout.

            Přínosem pro školu byla i samotná tvorba zadání závěrečné zkoušky, neboť její tvůrci  byli nuceni podrobně se s danou problematikou seznámit, což značně obohatilo rozsah jejich znalostí. K tomu, aby bylo vyhověno všem kritériím stanoveným pro závěrečnou zkoušku této profesní kvalifikace, museli tvůrci zadání shromáždit a nastudovat cca 1100 receptur na přípravu rybích specialit. Tyto receptury byly shromažďovány pomocí Internetu, odborné literatury, ale i díky kontaktování několika pražských restaurací, které se specializují na přípravu rybích pokrmů, Z tohoto množství bylo nakonec vybráno 12 receptur. Díky tomuto faktu byly „objeveny“ zajímavé receptury a zařazeny do příslušných bloků učiva oboru kuchař-číšník. Stejně tak byl obohacen fond odborné literatury, využitelný v tomto oboru, neboť k úspěšnému splnění úkolů bylo nutné prostudovat odpovídající odborné zdroje. Vzhledem k tomu, že tvůrci zadání mají úzké vazby na naše školní, byly některé z receptur použity při tvorbě každodenního jídelníčku. Díky tomu měla možnost seznámit se s nimi i veřejnost, která využívá stravování v našich jídelnách.

            Zásadním problémem pro pilotní ověřování bylo zajistit požadovaný počet uchazečů. Nejprve jsme oslovili zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky, nicméně jsme požadovanou kvótu osmi účastníků nenaplnili. Mnoho potenciálních uchazečů odradila dvousethodinová dotace této profesní kvalifikace. Proto jsme podali inzerát v regionálním tisku. Jeho odezvou jsme byli příjemně překvapeni. Podařilo se nám doplnit počet účastníků na deset, ostatní zájemce jsme z kapacitních důvodů výukových prostor nemohli uspokojit. Na základě poznatků získaných z informačně -diagnostického modulu došlo k redukci hodin vzdělávacího programu z dvou set na sto dvacet.

            Určitou těžkostí bylo sestavení podrobného rozpočtu pilotního ověřování. Vzhledem k množství použitých surovin a ingrediencí bylo časově náročné tento rozpočet sestavit a nastavit cenovou hladinu tak, abychom zajistili přiměřenost nákladů pilotního ověřování. Při přípravě materiálů k výuce byly za strany lektorů zaznamenány nedostatky v literatuře, uváděné ve vzdělávacím programu. S jejich pomocí jsme tyto nedostatky napravili. Dalším problémem, se kterým jsme se setkali, a který považujeme za zásadní, bylo to, že tato profesní kvalifikace je zařazena do segmentu potravinářské výroby a my jsme ji pilotovali pro oblast gastronomie. Tuto skutečnost jsme se ale dozvěděli těsně před konáním závěrečné zkoušky a nemohli jsme ji již žádným způsobem ovlivnit, nicméně všechna kritéria a požadavky hodnotícího standardu byla splněna. Po absolvování informačně-diagnostického modulu jedna z účastnic místo v kurzu odřekla, kurz tedy začínal s devíti lidmi, všichni jej také dokončili.

Zpětná vazba od účastníků

            Motivace účastníků vzdělávacího programu byla velmi různorodá. Tři z účastníků byli domácími kulináři a specializovali se převážně na pokrmy z ryb a od kurzu očekávali získání dalších zkušeností a receptur v oblasti zpracování ryb. Dvě z účastnic byly učitelky odborného výcviku a odborných předmětů, zde převážil profesní zájem o tuto problematiku. Jedna z účastnic pracovala ve firmě, která se specializuje na catering a bufetovou stravu a mj. vyrábí některé lahůdky z ryb, zájmem této uchazečky bylo obohatit své znalosti a využít je při své práci. Ostatní přivedla do kurzu spíše zvědavost či snaha o získání nových rybích receptur pro svoji potřebu. Od účastníků kurzu jsme získali zpětnou vazbu. Kurz hodnotili pozitivně, probíhal v příjemné atmosféře, o čemž svědčí i fakt, že někteří účastníci nemuseli absolvovat všech 120 hodin, nicméně se dobrovolně zúčastnili i výuky, která jim byla uznána. Vztahy mezi účastníky kurzu byly na výborné úrovni, účastníci zkoušeli receptury i doma a do kurzu nosili ostatním své výtvory na ochutnávku. Před Vánocemi si po skončení kurzu uspořádali posezení, kde jeden z účastníků prezentoval jím složenou hymnu kurzu. Na závěr kurzu proběhlo posezení lektorů a metodika se všemi účastníky, na kterém proběhlo celkové hodnocení kurzu, diskutovalo se o jeho přínosu pro jednotlivé účastníky. Uchazeči kurzu upozornili pouze na drobné nedostatky. Všichni by v případě možnosti absolvovat další kurz projevili zájem. Lektoři kurzu hodnotili spolupráci s uchazeči jako velmi dobrou, uchazeči plnili bez problémů všechny pokyny, v zájmu atraktivity byla teoretická výuka prokládána praxí.

Vyhlídky do budoucnosti

            V této činnosti bychom chtěli pokračovat, neboť si myslíme, že oblast vzdělávání dospělých má perspektivu do budoucna. Programy na vzdělávání dospělých, které jsou založeny na komerční bázi, budeme nabízet i nadále. Perspektivu vidíme právě v systému profesních kvalifikací, neboť dle našich zkušeností tento systém vnímají jako přínosný i naši sociální partneři a v současné době cítíme jejich čím dál zřetelnější snahu se aktivně do tohoto systému vzdělávání zapojovat. Možné potíže vidíme v konkurenci soukromých vzdělávacích agentur. I když v současnosti díky spolupráci s nimi realizujeme velkou část kurzů pro dospělé, jsou to právě vzdělávací agentury, které vyhrávají velké státní zakázky v této oblasti. Problematická je i spolupráce s místním úřadem práce. Dle našich zkušeností od partnerů v jiných regionech je spolupráce s tamními úřady práce na dobré úrovni, zvláště v oblasti pomoci při zařazování uchazečů z řad nezaměstnaných do kurzů pořádaných školami. V této oblasti bychom rádi vztahy s touto státní institucí zlepšili. Jak jsem již výše zmínil, chtěli bychom rozšířit spolupráci se sociálními partnery, se kterými již spolupracujeme ve fázi počátečního vzdělávání, i do oblasti vzdělávání dospělých.