Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí  pracovní činnosti. Je to státem garantovaný  celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v  rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na  odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich  získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a  zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi  stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.