Sekce pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání a evaluaci

Sekce se systematicky zabývá koncepcí počátečního vzdělávání v ČR, s využitím výsledků výzkumu zpracovává koncepční dokumenty, navrhuje strategii dalšího rozvoje počátečního vzdělávání a podílí se na jejím prosazování a praktickém naplňování. Ve své činnosti reflektuje koncept celoživotního učení a pro potřeby ČR rozpracovává nástroje, které k jeho realizaci vznikají na evropské úrovni. Svou činnost opírá o průběžné monitorování a analýzy systému všeobecného a odborného vzdělávání a jeho srovnávání s vývojem a koncepty vzdělávání ve vyspělých zemích (zejména z EU a OECD). Sekce rozvíjí kurikulum pro předškolní, základní, základní umělecké, gymnaziální a odborné vzdělávání, zaměřuje se na problematiku ukončování vzdělávání a zajišťování kvality. Zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě školních vzdělávacích programů. Podílí se na činnosti oborových skupin a  na spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách institucí všeobecného a odborného vzdělávání. 

Rámcové vzdělávací programy

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů.