Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání

Jihomoravský, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj vstoupily do roku 2017 s již schválenými krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání. Jde o první „hmatatelné výsledky“ strategického plánování a řízení ve vzdělávací oblasti, jež je metodicky podporováno NÚV v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP).  

Dalších pět krajských akčních plánů je ve fázi schvalování ministerstvem školství a v letošním roce k nim budou přibývat další. Cílem akčních plánů zaměřených na oblast středních a vyšších odborných škol je sladit národní strategii vzdělávání s potřebami kraje, jednotlivých škol i dalších partnerů v území, kteří do vzdělávací oblasti vstupují (např. zaměstnavatelé a firmy podílející se na odborném vzdělávání), vytvářet funkční partnerství, lépe využívat dostupné zdroje, zefektivnit řízení a také zvýšit úroveň vzdělávání.

Projekt P-KAP poskytl krajům jeden z významných informačních zdrojů pro plánování jejich strategických kroků – analýzu potřeb škol, která vznikla na základě rozsáhlého dotazníkového šetření, jehož se aktivně zúčastnilo 98 % všech SŠ a VOŠ v ČR. V rámci metodické pomoci nabídl rovněž metodiku tvorby krajských akčních plánů a možnost individuálních konzultací s odbornými garanty P-KAP v krajích, kteří zároveň stvrzují metodickou správnost zpracovaných akčních plánů. Díky tomu bude možné po skončení programovacího období provést vyhodnocení výsledků a srovnání kvalitativního posunu ve vybraných vzdělávacích oblastech nejen v rámci kraje, ale celé republiky.

V současné době se naplno rozbíhá spolupráce projektu P-KAP se školami, které se do akčního plánování postupně zapojují a zpracovávají svůj školní akční plán nebo plán aktivit rozvoje vzdělávání. I jim poskytuje projekt P-KAP různé formy přímé i nepřímé metodické podpory, které budou v průběhu 6 let trvání projektu reagovat na konkrétní potřeby praxe. Školy zapojené do projektů krajského akčního plánování mají zároveň možnost čerpat na základě podmínek konkrétních výzev na některé ze svých plánovaných aktivit finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Bližší informace: www.pkap.cz