Oddělení rovných příležitostí ve vzdělávání, školských a školních poradenských služeb

Oddělení podporuje trend rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoli diskriminace. Činnosti oddělení vyplývají z požadavků MŠMT a přispívají zejména k vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Oddělení metodicky podporuje pedagogické a další odborné pracovníky škol, školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. Oddělení dále poskytuje služby vyplývající ze statutu školského poradenského zařízení.

 Oddělení zejména:

  • provádí analytická šetření ve vztahu k realizaci a vyhledávání vhodných modelů inkluzívního vzdělávání v běžných školách (na pokyn věcně příslušného odboru MŠMT);
  • participuje na vytváření koncepčních materiálů upravujících oblast inkluzivního vzdělávání, školských a školních poradenských služeb;
  • podílí se na koordinaci poskytování školských poradenských služeb prostřednictvím vytváření systémů péče o specifické skupiny žáků;
  • poskytuje metodickou podporu ředitelům školských poradenských zařízení a zřizovatelům školských poradenských zařízení na pokyn věcně příslušného odboru MŠMT prostřednictvím řízených kulatých stolů a odborných diskusí, administruje a organizuje činnost spojenou s pořádáním těchto kulatých stolů a pracovních skupin;
  • vede metodické skupiny, které se zaměřují na úpravy v systému školní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. děti a žáky s poruchami autistického spektra a děti a žáky mimořádně nadané) a organizuje podpůrné služby na úrovni krajů;
  • vymezuje standardní činnosti poskytovatelů školských poradenských služeb (základní parametry služby včetně etických pravidel);
  • monitoruje kvalifikační předpoklady a další kompetence pracovníků školských a školních poradenských služeb;
  • provádí psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství;
  • spolupracuje se zahraničními institucemi, které se zabývají poskytováním poradenských služeb a vzděláváním odborníků z oblasti školství (např. s European Agency for Special Needs and Inclusive Education).

Oddělení sídlí na adrese detašovaného pracoviště NÚV, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9.