Vzdělávací kurzy NÚV pro podzim 2017

Zájemci se mohou hlásit do kurzů pro asistenta pedagoga, ale i z oblasti diagnostiky nebo rizikového chování dětí.

Kurzy, workshopy, přednášky a semináře jsou určeny pro pedagogy a pracovníky školských zařízení. Na období září až prosinec 2017 je vypsáno 63 programů a zájemci se mohou hlásit na adrese kurzy.nuv.cz

Pro velký zájem jsou plánovány dva běhy kvalifikačního studia pedagogiky pro asistenty pedagoga. Na aktuální změny ve školství reaguje kurz zaměřený na metodickou podporu k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nové jsou také vzdělávací programy IVP v mateřských školách, Podpora žáka s poruchou autistického spektra, Asistent pedagoga a práce s dítětem se sluchovým postižením nebo Asistent pedagoga a žák s narušenou komunikační schopností.

Velmi rozšířena byla nabídka kurzů a kazuistických seminářů s tématy rizikového chování a ústavní výchovy - Kazuistický seminář - Inkluze v reálném životě školy, Práce s pravidly třídy a individuálním výchovným programem, Prevence šikany ve škole apod. Trvalé místo ve vzdělávací nabídce mají také kurzy diagnostiky a využívání diagnostických nástrojů.¨

Zájemci o vzdělávání se mohou informovat a případně i hned přihlásit na stánkách NÚV v sekci Nabídka vzdělávání anebo na kurzy.nuv.cz.

Na základě požadavku škol a školských poradenských zařízeních je možné dohodnout realizaci některých kurzů a seminářů (kromě učeben NÚV na Proseku v Praze 9) i v dalších místech v regionech ČR.