Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou zpracovávány v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).


Jako tzv. subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

  • Máte právo požadovat od správce (tj. NÚV) informace, jsou-li údaje získány od subjektu údajů.
  • Máte právo požadovat od Správce informace, jsou-li údaje získány z jiného zdroje.
  • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů.
  • Máte právo na jejich opravu.
  • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou
k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů
a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt
údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování
v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno,
zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody
subjektu údajů.

  • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejnémzájmu či při výkonu státní moci nebo
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

  • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud nejsou omezena zákonem nebo jiným právním titulem.
  • Máte právo na přenositelnost údajů, pokud to umožňuje právní titul (založeno na souhlasu či smlouvy) a probíhá pouze automatizovaně.
  • Máte právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování.