Cíle kariérového poradenství ve strategických dokumentech vzdělávací politiky ČR

Téma kariérového poradenství je ukotveno ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jež kontinuálně navazuje na předchozí Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Do roku 2020 se zabývala stavem Kariérového poradenství Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V dokumentu, který hodnotil její naplňování, bylo konstatováno, že „Při zvyšující se heterogenitě žákovské populace a nárůstu pedagogických úkolů je funkční systém poradenských služeb podmínkou pro to, aby vzdělávání ve školách bylo kvalitní a efektivní. Zařazení tohoto cíle je tedy zcela adekvátní, přičemž vhodné se jeví i jeho zaměření jednak na kapacity školských i školních poradenských pracovišť a jednak na zvyšování kvality poradenských služeb. Částečně naplněná jsou opatření týkající se zvyšování kvality poradenských služeb, lze předpokládat pokračující sledování kvality diagnostické práce a jednotné metodické vedení.“ (Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 – str.4, http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/hodnoceni-naplnovani-strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-20020).

Kontinuálně navazujícím dokumentem se stala Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, schválená Vládou ČR v říjnu 2020. Kariérové poradenství zahrnuje do strategické linie „Proměna obsahu a způsobu vzdělávání“. V Implementační kartě Strategie je explicitně v klíčové aktivitě 3.2 vymezena Podpora kariérového poradenství. „Součástí RVP bude systematická práce na kariérovém rozvoji každého žáka a posilování jeho profesní identity a vazby s oborem vzdělání. Cílem je omezení předčasného ukončování studia a opakované nástupy do prvních ročníků různých oborů. V rámci těchto aktivit se zaměříme nejen na roli kariérového poradenství ve školách, ale i na rozvoj dovedností pedagogů podporovat žáky v dokončení studia a v rámci jeho přechodu na trh práce.“ (https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030


 Hlavní výzvy v oblasti intervence kariérového poradenství

V oblasti intervence Rozvoj kariérového poradenství je velkou výzvou metodická podpora škol při tvorbě a realizaci komplexního školního poradenského plánu, v němž je třeba zohlednit následující:

  • kariérové vzdělávání,
  • využívání kariérových informací,
  • individuální poradenství,
  • další vzdělávání poradců.