Čtenářská gramotnost: Pojďme naproti potřebám a zájmu žáků – SŠŽ Sokolov

Přestože si středoškolští pedagogové stěžují, že žáci nemají dostatečnou čtenářskou gramotnost a schází jim motivace číst, aktivity propagující čtenářství v rámci školních aktivit a akcí školy zůstávají popelkou. Inspirativní příklad nabízejí školní projekty Střední školy živnostenské v Sokolově, zajímavě propojující odborné vzdělávání se zájmem o knihy a čtení.

Nedostatečná motivace středoškoláků k rozvoji čtenářské gramotnosti (78 %) spolu s nedostatečnou úrovní čtenářské gramotnosti, již si žáci přinášejí ze ZŠ (74 %), patří mezi nejčastěji zmiňované překážky, které dle výstupů II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) limitují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků středních škol. V této souvislosti je poměrně překvapivým zjištěním, že největším „outsiderem“ mezi činnostmi, které střední školy v úsilí o zvyšování gramotnostní úrovně žáků realizují, je propagace čtenářské gramotnosti na celoškolních akcích (22 %). Vhodně zvolené aktivity tohoto typu totiž mohou významně pomoci při utváření podnětného prostředí školy pro čtenářské aktivity žáků a efektivně tak posilovat vnitřní motivaci ke čtení, zejména u slabých čtenářů a nestudijně zaměřených žáků. Školní projekty Střední školy živnostenské v Sokolově jsou toho důkazem.

storytelling-Tumisu.jpg

Praktické využití a radost ze čtení

Střední škola živnostenská Sokolov patří s celkem třinácti učebními obory (9 oborů H a 4 obory E) a čtyřmi maturitními obory k největším školám v Karlovarském kraji. V přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků nematuritních oborů klade škola podstatný důraz na její praktické využití v běžném životě žáků. Jak upřesňuje vyučující češtiny Mgr. Nikola Hofmanová, v rámci výuky se zaměřují zejména na „pravopisné jevy, znalosti pro formální korespondenci, práci s textem a rozvoj čtenářských dovedností, především orientaci v textech masmédií, a posilování motivace k četbě dle vlastního výběru.“

Středoškolští učitelé často upozorňují na to, že nemálo žáků čelí čtenářským obtížím a čtení považují za namáhavou činnost, která je nebaví, nezajímá, na kterou nemají čas. Nízká motivovanost však zůstává obtížně řešitelnou překážkou, není-li vlastní proces vzdělávání reflektován a přizpůsoben aktuální situaci žáků. Tuto skutečnost, stejně jako fakt, že žáci přicházejí ze základních škol s velmi rozdílnou úrovní čtenářských dovedností, potvrzují i zkušenosti SŠŽ Sokolov. „Každý žák je na jiné čtenářské úrovni, někteří mají nejrůznější poruchy učení, které je limitují i při práci s textem, ale vše se dá přizpůsobit úrovni žáků. Důležité je zvolit vhodně text. Svou složitostí, tématem, začít jednodušším. I rozsah textu hraje v motivaci žáků roli,“ objasňuje Mgr. Hofmanová. Čtenářské preference žáků proto zohledňují nejen při výběru materiálů pro výuku, ale i při volbě výukových metod či rozšiřování fondu školní knihovny.

Celoškolní projekty podporující podnětné čtenářské prostředí

Radost ze čtení stála i u zrodu aktivit, které v konečném důsledku podpořily nejen motivaci ke čtení a čtenářské výukové cíle, ale také spolupráci žáků napříč různými obory. Díky realizaci školních projektů, které po sobě zanechaly hmatatelnou a trvající „stopu“, se prohloubila rovněž spolupráce učitelů všeobecných předmětů a učitelů odborného výcviku a došlo i na zapojení nepedagogických pracovníků.

knihobudka_2.jpg

  • Knihobudka      

Žáci oboru truhlář Střední školy živnostenské v Sokolově mají příležitost v rámci svého odborného výcviku pracovat na reálných zakázkách nejen u zaměstnavatelů, ale i na školním pracovišti. Když město Kynšperk nad Ohří přišlo se zajímavým zadáním – vyrobit knihobudku připomínající telefonní budku v Londýně – žáci se pod vedením svého učitele odborného výcviku s nadšením pustili do práce. Po instalaci knihobudky ve veřejném prostoru na sebe další zakázka nenechala dlouho čekat. V dalším projektu, tentokrát pro město Sokolov, se k žákům truhlářského oboru připojí i spolužáci z oboru Knihovnické a informační systémy a služby, kteří mají v plánu podílet se na spuštění provozu knihobudky tím, že zajistí sbírku knih. I takovou podobu může mít propagace čtenářské gramotnosti na školách. SŠŽ Sokolov novou příležitost s invencí využila a propojila odbornou přípravu žáků s podporou čtenářství a motivace ke čtení.

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1883:nemozne-na-pockani-aneb-netradicni-zakazka-pro-truhlare-stredni-skoly-zivnostenske-sokolov&catid=12&Itemid=143&lang=cs

  • Knihobar

Na počátku stála myšlenka zřídit ve společných prostorách školy příruční knihovničku, která bude žákům volně k dispozici a jejíž obsah mohou sami spoluvytvářet. A i v rámci této aktivity, která má za cíl podpořit čtenářské prostředí školy a posílit motivaci žáků ke čtení, se podařilo podnítit širší zájem a spolupráci. Své řemeslo tentokrát uplatnili žáci oboru Aranžér. Vytvořili grafické návrhy vývěsních štítů, které následně na odborném výcviku vyrobili. Péče o knížky je svěřena členům školního čtenářského klubu.

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1787:zalozili-jsme-knihobar&catid=12&Itemid=143& lang=cs


 Zpracovala: VeF 01/2021, Foto: archiv školy a Pixabay - fotobanka zdarma (Tumisu z Pixabay)

 

 


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Školní akční plán nabízí řadu příležitostí, jak promítnout obecné cíle rozvoje čtenářské gramotnosti do dílčích cílů a úkolů v různých oblastech intervence - a prakticky promítnout průřezovost čtenáské gramotnosti do školního života. Zůstaneme-li u příkladu SŠ živnostenské Sokolov na vytvoření čtenářsky přátelského a podnětného školnho prostředí formou "knihobaru", nabízí se provazba zejména mezi oblastmi čtenárská a matematická gramotnost; podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti; odborné vzdělávání vč. spolupráce škol se zaměstnavateli; podpora polytechnického vzdělávání; dititální kompetence. Žáky lze zapojit

  • do samotných návrhů umístění a vybavení knihobaru (knižního koutku s "kavárnou" ap.)
  • na zpracování plánu a rozpočtu knihobaru
  • do vlastního vybudování, zařízení a výzdoby těchto prostor, kde najdou uplatnění zejm. žáci různých řemeslných a aranžérských oborů (může to být, podobně jako v případě knihobudky, i příležitost pro spolupráci s partnery z řad zaměstnavatelů)
  • do výběru a objednávání vybavení (v rámci ekonomických předmětů lze jako případovou studii zpracovat celý administrativní postup vč. posloupnosti všech účetních operací až např. po odepsání či vyřazení konkrétních položek)
  • do vytváření pravidel při doplňování knižního fondu, evidenci výpůpjček, provozního řádu - vč. zpracování příslušných dokumentů (formulářů, databází) v elektronické podobě, informací na webových stránkách a sociálních sítích školy
  • do propagace knihobaru a motivaci žáků (pedagogů) k vytvoření a doplňnování knižního fondu formou letáků, plakátů, školních médií a sociálních sítí
  • do progamu slavnostního otevření knihobaru (sestavení programuj, jeho technické, režijní i personální zajištění)
  • do průběžného informování o činnosti knihobaru a připravovaných akcích (ve smyslu motivace žáků k zapojení i PR určeného pro rodičovskou či širší veřejnost)