Čtenářské dílny krok za krokem - ČD jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Čtenářské dílny ve 4. ročnících jsem na naší škole poprvé realizovala ve školním roce 2015/2016. Před zahájením vlastních čtenářských dílen jsem absolvovala školení Čtenářské dílny pořádané společností ITveSkole. Poté následoval můj výběr a objednání titulů podle tematického plánu pro 4. ročník. – Mgr. Blanka Blažková vás provede organizací a průběhem šesti čtenářských dílen.

Obsah čtenářských dílen (ČD) na Střední zdravotnické škole Turnov vychází ze ŠVP pro 4. ročník studia na střední škole. Jedná se o témata: světová literatura 2. poloviny 20. století a literatura 21. století – současná světová literatura, česká literatura 2. poloviny 20. století a literatura 21. století – současná česká literatura. Podrobně o nich hovoří pedagožka Mgr. Blanka Blažková:

narrative-794978_1920.jpg

Obsah ČD zahrnuje oblast jazykového vzdělávání a komunikace a estetického vzdělávání. Pomáhá k rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí) a mezipředmětových vztahů (cizí jazyky, dějepis), rozvíjí průřezová témata (občan v demokratické společnosti). Podporuje cíle a výsledky vzdělávání: žák analyzuje výstavbu textu, klasifikuje druhy a žánry, interpretuje text, vyhledá v něm potřebné informace, definuje vypravěče, postavy, vymezí typy promluv, posoudí jazyk, vyjádří vlastní prožitky z percepce daných uměleckých děl, argumentuje a obhájí své názory a dojmy vyplývající z četby.

Cílem čtenářských dílen je rozvoj čtenářské gramotnosti, a proto jsem se zaměřila především na tyto výstupy: žák čte aktivně, s jasným cílem, všímá si struktury textu, po přečtení části textu předvídá, co asi bude dál, klade si otázky v průběhu četby, přemýšlí o autorech textu, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických souvislostech, hodnotí kvalitu textu, vžívá se do časoprostoru a postav, propojí text s tím, co už zná, vyjádří své nadšení nebo zklamání, sdílí své prožitky z přečteného textu a porovná je s ostatními.


 

Před zahájením čtenářských dílen v samotné třídě jsme si stanovili pravidla dílny čtení, které žáci vždy bez problémů respektovali. Pravidla dílny čtení byla následující:

a)      Musíte číst po celou dobu.

b)      Nikoho nevyrušujte (mluvením, používáním mobilního telefonu).

c)      Žádné přestávky na toaletu a pití.

d)      Během minilekcí naslouchejte.

e)      Můžete sedět pohodlně kdekoli.

Před každou čtenářskou dílnou žáci vědí, co se bude číst, aby si případně mohli přinést knihy z domova, nebo vypůjčené z veřejných knihoven. Žáci používají knihy ze školní knihovny i tituly zakoupené k tomuto projektu či e-knihy a zakoupené elektronické čtečky.

Realizované čtenářské dílny probíhají podle jednotného scénáře: 5 minut úvodní fáze (seznámení s tématem a cíli, spuštění prezentace – případně seznámení se zadáním úkolů, výběr titulu), 20 minut tiché čtení, 20 minut aktivity po čtení. Musím konstatovat, že vymezený čas jedné vyučovací hodiny se velmi často jeví jako nedostatečný, pro hlubší vhled do tématu, knihy by bylo vhodnější spojení dvou po sobě jdoucích hodin.

Největší přínos čtenářských dílen spatřuji v motivaci k dalšímu čtení. Žáci o čtené tituly projevují zájem, zapůjčují si knihy domů a čtení se nadále věnují. Žáci si knihy vypůjčují navzájem, sdílejí své dojmy, předávají si doporučení, proč daný titul číst, či nečíst. Ze strany žáků jsou na realizované čtenářské dílny jen kladné ohlasy, na další se těší, práce je baví, pozitivně hodnotí hlubší seznámení – lépe si zapamatují jednotlivé tituly. Ve čtenářských dílnách si přejí i nadále pokračovat.


 

 Průběh a zkušenosti z realizace šesti dílen

adult-18598_1920.jpg

1.      ČD: Současná americká literatura

Použitá literatura: J. D. Salinger – Kdo chytá v žitě?; G. Eugenides – Sebevraždy panen, Hermafrodit, Hra o manželství; N. Kraussová – Velký dům, Dějiny lásky; J. Dias – A v tu chvíli je po lásce; Don De Lillo – Podsvětí; T. Pynchon – Duha přitažlivosti; J. Updike – Terorista; M. Chabon – Báječní hoši; M Cunnigham – Hodiny

Použité metody: maturitní kvíz – písemně (určete literární druh, literární žánr, téma, motivy, časoprostor, kompozici, způsob vyprávění, postavy); poslední slovo patří mně (citace pasáže z knihy a její komentář); sdílení.

Zhodnocení: při úvodním seznámení s tématem – Jaké žijící americké autory znáte/čtete? – se odhalila propastná neznalost žijících spisovatelů, následoval výběr titulu a zhodnocení obalu (anotace, grafika). Maturitní kvíz žáci 4. ročníků zvládají již úspěšně na základě práce s čítankou v hodinách českého jazyka a literatury. Aktivity poslední slovo patří mně a sdílení byly zajímavým oživením na závěr.

 2.      ČD: Současná britská literatura

Použitá literatura: Ian McEwan – Betonová zahrada

Použité metody: skupinová práce a čtení s předvídáním.

Zhodnocení: žáci byli rozděleni do pěti skupin podle pěti různých kapitol knihy, ve skupinách provedli společné shrnutí, co se dozvěděli, a vytvořili návrh, co se bude dít dál. Na závěr proběhla společná reflexe, vysvětlení titulu, představení samotného knihy i autora. Kniha svou kontroverzností žáky nejdříve šokovala, poté donutila přemýšlet a hledat souvislosti, diskuse byla velmi živá a podnětná. Tři žákyně dokonce motivovala k přečtení celé knihy a poté ke zhlédnutí stejnojmenného filmu.

3.      ČD: Fantasy literatura

Použitá literatura: J. K. Rowlingová – románová sága Harry Potter (7 dílů); J. R. R. Tolkien – trilogie Pán prstenů, román Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

Použité metody: definování žánru fantasy literatura – myšlenková mapa; společná diskuse: Proč jsou dnes tato díla čtenářsky populární?; literární dopis – dopis pro hrdinu.

Zhodnocení: vzhledem k všeobecné oblibě tohoto žánru žáci neměli problém s řešením zadaných úkolů, aktivita žáků při tvorbě myšlenkové mapy i během diskuse byla velmi slušná, dopisy zdařilé (vtipné).

4.      ČD: Paulo Coelho – Veronika se rozhodla zemřít

Použitá literatura: P. Coelho – Veronika se rozhodla zemřít

Použité metody: analýza uměleckého textu dle parametrů ústní zkoušky státní maturity (struktura úkolů – připravený pracovní list).

Zhodnocení: rozbor a interpretace literárního díla je nedílnou součástí přípravy k maturitní zkoušce, a proto je zásadní tyto dovednosti neustále trénovat. Jedná se o knihu ze školního seznamu titulů k ústní maturitní zkoušce, tomu odpovídala slušná pracovní morálka i následný zájem o zapůjčení knihy domů.

 5.      ČD: Současná česká literatura

Použitá literatura: Michal Viewegh – Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Román pro muže, Povídky o manželství a sexu, Můj život po životě; Jaroslav Rudiš – Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách, Národní třída, Alois Nebel

Použité metody: typické znaky postmoderny v díle současných českých autorů – brainstorming, analýza jazyka a stylu vybraných autorů.

Zhodnocení: společný brainstorming na tabuli se velmi povedl, ale větší množství titulů brání společné reflexi a sdílení, a proto žáci na druhém úkolu pracovali ve dvojicích.

 6.      ČD: Téma 2. světové války v české literatuře

Použitá literatura: B. Hrabal – Ostře sledované vlaky; J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma; L. Fuks – Spalovač mrtvol; A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou; O. Pavel – Smrt krásných srnců; J. Škvorecký – Prima sezóna

Použité metody: skupinová práce – myšlenková mapa.

Zhodnocení: žáci četli libovolnou část knihy, po čtení pracovali ve skupinách dle titulu, který četli. Společně vysuzovali typické motivy pro daný příběh, sledovali, jak je zachycen časoprostor, jak autor na konkrétním místě zachycuje válku (např. bojové situace, život v zázemí, problémy, které s sebou válka přináší). Na závěr žáci vypsali z textu větu, která je podle nich charakteristická pro přečtenou pasáž.


 

INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Čtenářská a matematická gramotnost: Tento příklad je především velmi praktickou pomůckou pro organizaci dílen čtení (nejen) v maturitních ročníních pro ty, kteří by se rozhodli tento formát zařadit do výuky, a nemají s ním příliš zkušeností. 

Kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence, kritické myšlení či dovednost spolupracovat, které takto organizované dílny čtení rozvíjejí, se však mohou zúročit prakticky ve všech dalších oblastech.

 

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Image by Comfreak on Pixabay, Image by PublicDomainPictures on Pixabay)