Chystá se dotazníkové šetření II o potřebách škol

Krajské akční plánování postupně vstupuje do další fáze, která bude souviset s novým obdobím čerpání prostředků z ESF. Jedním z podstatných východisek plánování  jsou aktuální data o potřebách středních a vyšších odborných škol. Aby se školy mohly s předstihem připravit, mají už od poloviny června ve svých profilech v Informačním systému KAP (iskap.cz) nahrány texty dotazníkové šetření. Samotný sběr dat prostřednictvím elektronického dotazníku proběhne v říjnu a listopadu 2018. Individuální data z jednotlivých škol budou využita jen k interním účelům a nebudou dána k dispozici třetím osobám.

 • Vyplněný dotazník bude školám sloužit jako důležitý vstup pro přípravu či revizi školních akčních plánů či plánů aktivit.
 • Vyplněný dotazník a z něj plynoucí vyhodnocení stavu stěžejních oblastí akčního plánování je pro školu povinnou podmínkou pro žádost o zapojení do plánované výzvy OP VVV (šablony II) a základem pro vyhodnocení projektové činnosti škol realizované v rámci již vyhlášené výzvy  (šablony I).
 • Data ze škol v agregované podobě slouží jako významný podklad pro revizi a evaluaci jednotlivých krajských akčních plánů pro následující období.

Analytický tým P-KAP v Národním ústavu pro vzdělávání bude v souvislosti s připravovaným šetřením školám neustále k dispozici. Projektový tým P-KAP zároveň školám připraví instruktážní video, jak v online dotazovacím prostředí dotazník vyplňovat. 

Potřeby středních a vyšších odborných škol v jednotlivých krajích budou mapovány z hlediska následujících oblastí, jež jsou předmětem krajského akčního plánování a metodické podpory projektu P-KAP:

a)         Povinné oblasti podpory:

 • Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze

b)         Volitelné oblasti podpry:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • ICT kompetence
 • Čtenářská a matematická gramotnost