Dotazníkové šetření v souvislostech - ČG

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Čtenářská gramotnost i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Jak systematicky podporovat čtenářské zkušenosti žáků

V rámci II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) bylo mimo jiné zjišťováno, na kterých činnostech se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí. Z výsledků vyplynulo, že v poměrně velké míře nabízejí pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %) a také se ve výuce zaměřují na práci s beletristickými texty (73 %). Z šetření nelze usuzovat na to, jak tyto aktivity škol ovlivňují čtenářské preference i celkový přístup žáků k četbě (např. ve smyslu zvýšení četnosti setkávání s delšími, souvislými texty) a zda jsou součástí koordinované koncepce rozvoje čtenářské gramotnost. Je ale překvapivé, že pouze 30 % škol využívá ve výuce dílny čtení a jen 38 % škol spolupracuje systematicky s místními knihovnami.  

 

Funkční čtení a jak ho dostat do výuky napříč předměty

Z II. vlny dotazníkového šetření potřeb škol (2018) projektu P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často realizované aktivity v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách patří realizace dílen čtení ve výuce a výuka čtenářských strategií. Přestože se jedná o metody účinně rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků a studentů, dle výše uvedeného dotazníkového šetření realizuje dílny čtení ve výuce pouze 30 % škol, což je stejné procento škol, které se věnuje výuce čtenářských strategií. Výstupy šetření dále ukázaly na to, že 24 % škol při realizaci činností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti naráží na chybějící spolupráci mezi učiteli a 29 % škol na chybějící koordinaci problematiky napříč školou. Praxe však ukazuje, že bez koordinované a mezipředmětové spolupráce učitelů na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a studentů je dosahování žádoucích změn ztížené, ne-li nemožné.