Gramotnost není jen záležitostí českého jazyka a matematiky

Jak rozvíjet u žáků gramotnost vědí na SZŠ a VOŠZ Plzeň. Soustředí se na zavedení jednotlivých prvků rozvoje čtenářské gramotnosti do výuky, ale i na čtenářské dílny a školní časopis.

Je to škola maximálně otevřená všem současným trendům v oblasti odborného vzdělávání v zdravotnických oborech, která si je vědoma příznivých vazeb na trhu práce, a proto klade důraz na individuální přístup a výchovu osobností. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni patří mezi největší školy v Plzeňském kraji a mezi velké regionální zdravotnické školy v České republice. V rámci odborné praxe spolupracují s většinou zdravotnických zařízení v regionu a s mnohými i mimo něj. K největším partnerům patří Fakultní nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice Plzeň, Privamed Plzeň, Městská charita, Dětské centrum a řada dalších státních i privátních zdravotnických zařízení.

Fotolia_27075494_Subscription_XXL.jpg

Škola pro svůj další rozvoj vytvořila v r. 2016 Školní akční plán, ve kterém se zaměřila mj. na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. „Velmi dobře si uvědomujeme, že naši absolventi ve svém budoucím povolání potřebují hlavně komunikovat s lidmi a řešit nejrůznější situace. Proto je pro nás důležité rozvíjet především jejich čtenářskou a komunikativní gramotnost,“ uvádí předsedkyně předmětové komise pro český jazyk a literaturu Mgr. Mutínská.

Přesahy gramotností do dalších předmětů

Na vzniku příslušné části ŠAP se podílela skupina dvou učitelů matematiky a dvou pro český jazyk. Škola vnesla do tematických plánů pro všechny ročníky prvky rozvoje čtenářské gramotnosti, jako např. příprava a realizace prezentací s důrazem na vyhledání a zpracování informací, formulace myšlenek a vlastní mluvený projev, práce s různými druhy textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřování postoje, nácvik polemiky, sestavení a rozlišování textu odborného stylu apod. Soustavně se škola snaží o jejich přesah do ostatních předmětů, jako ošetřovatelství, občanská nauka, ale i biologie a chemie.

V minulém období si škola také zvolila šablonu na čtenářské dílny, jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nejprve probíhalo vzdělávání učitelů, jak takové dílny připravit, vést a vyhodnotit. Poté už záleželo jen na jejich kreativitě, jak získané poznatky převedou do praxe. V rámci této šablony proběhlo celkem 12 čtenářských dílen ve třídách třetího a čtvrtého ročníku. Zároveň školní knihovnu rozšířili o 108 nově zakoupených titulů právě z prostředků určených v této šabloně. U žáků vzbudil tento formát výuky velmi pozitivní ohlasy, a tak dílny čtení přetrvávají na škole v podobě, kdy si žáci přinesou vlastní knihy, z kterých si nejprve čtou a později o nich řízeně diskutují.

Školní časopis

Trvalou součást rozvoje čtenářské gramotnosti představuje tvorba školního časopisu. V r. 2013 v rámci oslav 70. výročí svého vzniku škola vydala Almanach a od té doby nepřetržitě vydává každý měsíc tzv. Minialmanach. Na jeho tvorbě se podílejí jak žáci, tak vyučující. Příspěvky pocházejí ze sportovních akcí, ze zahraničních praxí, ale i ze stáží učitelů. Je v něm prostor i pro pravidelnou přílohu, v níž se objevují  motivy Vánoc, Velikonoc nebo i zprávy z různých projektových činností.

Funkční systém doučování

Součástí ŠAP je i vysoce funkční doučování v předmětech matematika a český jazyk, které se uskutečňuje díky financování z tzv. šablon. Žáci sem dochází s nadšením, dobrovolně a věnují se mu i o přestávce. V matematice vyučující reaguje na poptávku, co žáci potřebují dovysvětlit příště. V českém jazyce přináší své ovoce především příprava na didaktický test, kde škola zaznamenává výrazné pokroky u žáků, u kterých jazykové znalosti v 1. ročníku nevypadaly příliš optimisticky.

Vizí do budoucna má škola mnoho, např. učitelé českého jazyka chtějí zakomponovat do již stávajících tematických plánů i několik hodin výuky mediální výchovy, snaží se stále zapojovat žáky do různých soutěží a poskytovat prostor pro setkávání vyučujících různých předmětů při řešení průřezových témat ze ŠAP.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Gramotnosti – v ŠAP lze uplatnit všechny zmíněné aktivity (dílny čtení, práce s texty a informacemi, ústní projev, školní časopis,  funkční systém doučování atd.) 

KARIPO – funkční systém doučování v českém jazyce a matematice monitorující a řešící problémy žáků už po 1. ročníku představuje přínos v oblasti prevence selhávání a předčasných odchodů ze vzdělávání

Pro všechny intervence

– Cílené provázání plánovaných aktivit s možností jejich  financování  z tzv. šablon a zároveň hledání forem a způsobů financování k zachování funkčních aktivit i po skončení šablon.

–  Hledání přesahů témat gramotností (vyhledání a zpracování informací, formulace myšlenek a vlastní mluvený projev, práce s různými druhy textů, vyjadřování postoje, nácvik polemiky…) do dalších předmětů


Klíčová slova: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, školní časopis, šablony, čtenářské dílny


Foto: Fotobanka NÚV