Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti může mít mnoho podob, což ilustruje šíře realizovaných i připravovaných aktivit Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Školy, která si je vědoma potenciálu gramotností a jejíž praxí ověřený přístup přináší mnoho inspirace, jak s oblastí intervence pracovat. 

Kroměřížské církevní gymnázium poskytuje cca 500 žákům šestiletý a čtyřletý vzdělávací program s důrazem na předávání kvalitních základů všeobecného vzdělání a vedení studentů k odpovědnosti v myšlení a samostatnosti v jednání. V profilu absolventa školy nechybí cíle v podobě osvojení si potřebných strategií k učení a motivovanosti k učení celoživotnímu.

Fotolia_44874913_Subscription_XXL.jpg

Skutečnost, že potenciál kvalitní úrovně funkčních gramotností a schopnosti kritického myšlení škola vnímá dlouhodobě jako jednu z cest k dosažení stanovených cílů, je patrna jednak z řady již realizovaných činností a projektů a jednak z aktivit plánovaných v ŠAP v rámci priority rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

Škola přistupuje k rozvoji gramotností komplexně a stále rozšiřuje nabízené možnosti a nástroje ve výuce i mimo ni. Školní akční plán z roku 2017 vyniká jak rozsahem pozornosti věnované podpoře dané oblasti intervence, tak odborným a praxí ověřeným přístupem při definování konkrétních cílů a výběru prostředků a metod k jejich naplnění. 

A jak to tedy vypadá v praxi?

Pravidelně jsou realizována školní kola olympiády ČJ, České lingvistické olympiády, Dny s múzami s recitační přehlídkou a různými aktivitami (předchází tomu práce s uměleckým textem a interpretace textu ve všech třídách), žáci se připravují na účast v krajských a celostátních kolech soutěží, do výuky jsou zaváděny metody „čtením a psaním ke kritickému myšlení“, realizují se „pohovory o četbě“, na nižším gymnáziu probíhají „čtenářské dílny“. Aktivity posilující kladný vztah k četbě jsou podporovány v rámci vlastní výuky českého jazyka a literatury a volitelných předmětů mediální výchova a základy tvůrčího psaní. 

Fotolia_80306044_Subscription_XXL.jpg

V rámci matematické gramotnosti se vyučující soustředí na posilování schopnosti studentů porozumět různým typům matematického textu a analyzovat jej. Ve výuce jsou podporovány aktivity, které umožňují různé cesty k řešení, různé formy skupinové práce, jsou zadávány problémové úlohy a využívány heuristické (objevitelské) metody výuky. Vyučující motivují žáky k zájmu o matematiku a připravují různé formy zábavných příkladů a organizují soutěže, např. Matematická olympiáda, Matematická internetová olympiáda, Logická olympiáda, Matematický klokan, piškvorky. 

Dále Arcibiskupské gymnázium poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či žákům ohroženým školním neúspěchem. „Pomáháme jim mj. vyhledávat informace, pracovat s texty, vést si samostatné a přehledné zápisy,“ upřesňuje Bc. Veronika Šišková, která je koordinátorem péče o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V neposlední řadě škola žákům umožňuje účastnit se stáží Akademie věd (projekt Otevřená věda) i projektů univerzit v Olomouci, Brně a Zlíně.  Mezi studenty AG zaznamenává velmi příznivý ohlas projekt Masarykovy univerzity Science slam, jež poutavým způsobem představuje vědní obory i inspiruje k rozvoji komunikace a argumentace.

Dle slov PaedDr. Aranky Řezníčkové, učitelky českého jazyka, tento přístup k rozvoji gramotností a kritického myšlení „řadu žáků velice baví, uvědomují si, že se takovými metodami naučí mnohem více.“ Pozitivní dopad je patrný obzvlášť v případech, kdy žáci podobný styl výuky znají ze základní školy. Současně ale dodává: „Může to fungovat tam, kde se zapojí celý učitelský sbor nebo jeho větší část a kde všichni táhnou za jeden provaz, takže žáci zjistí, že tato forma práce skutečně přináší ovoce.

Učitelé Arcibiskupského gymnázia Kroměříž vnímají potřebu dalšího vzdělávání, účastní se nejrůznějších seminářů a workshopů zaměřených na interpretaci textu, čtenářskou gramotnost (kurzy RWCT), matematickou gramotnost aj. Získané poznatky sdílejí se svými kolegy a spolupracují v rámci předmětových komisí. Kromě toho ve škole pracuje ještě tzv. Metodické centrum, složené z vedoucích humanitní, přírodovědné, jazykové a výchovné sekce. Ideou Metodického centra je propojovat předmětové komise mezi sebou a iniciovat jejich hlubší spolupráci.

Inspirace pro praxi

Pohovory o četbě

Pro hlubší porozumění textu a literárních souvislostí jsou realizovány tzv. pohovory o četbě, tzn. individuální setkávání pedagogů a žáků nad žákovskou četbou. V praxi to vypadá tak, že žáci předem odevzdají seznam četby za pololetí a zapíší se na určené termíny, které jsou mimo vyučování. Poté přicházejí ve dvojicích a diskutují s pedagogem o přečtených dílech. Součástí obvykle bývá i práce s textem, který si učitel dopředu na základě odevzdaného seznamu četby připraví. V diskuzi se žák k textu vyjadřuje (jak mu porozuměl, jaká je kompozice textu, jaké jazykové prostředky autor využil aj.). 

Otevřené hodiny

Výměna zkušeností, sdílení osvědčených materiálů a metod je na škole běžnou záležitostí. Vyučující  však tuto spolupráci a reflexi ještě posilují tzv. otevřenými hodinami (každý učitel pozve minimálně jednou za školní rok do své hodiny kolegy za účelem sdílení). Některé předmětové komise však jdou nad tento minimální rámec. Příkladem je šest sdílených hodin za pololetí ve skupině tří češtinářek, které probíhají tak, že jedna z vyučujících připraví otevřenou hodinu (zaměřenou především na práci s textem, na kritické myšlení, na netradiční metody) a té se další dvě kolegyně zúčastní. Poté probíhá zpětná vazba a následná doporučení k prohloubení čtenářské  (vyučující společně reflektují, co se podařilo, co ne, co by se dalo udělat ještě jinak, jak by tato aktivita mohla pokračovat apod.).

Debatní klub

Debatní klub založila skupina studentů, kteří se aktivně zajímají o dění ve společnosti a kteří považují za nezbytné, aby se v mladé generaci rozvíjelo kritické myšlení a schopnost prosazovat své zájmy a hájit své názory. Ze strany školy se mu dostává všestranné podpory (formou mentoringu zejména v oblasti metod rozvoje čtenářské gramotnosti, verbální i neverbální komunikace či v podobě konzultací tvorby programu). Na setkáních probíhajících každý týden se studenti jednak připravují na konkrétní teze, které obhajují na debatních soutěžích, a jednak se věnují rozboru zpravodajství na internetu, vyhledávají a formulují argumenty a nacvičují verbální i neverbální komunikaci. Aktuálně studenti připravují realizaci školního debatního turnaje.

Projektové týdny

Kniha versus film: projektový týden zaměřený na analýzu literárního díla, jeho filmového zpracování a následného srovnání. Žáci si vyzkoušeli práci s textem a různé aktivity s ním spojené. Podmínkou účasti bylo přečtení pěti vybraných knih, které patří ke klasickému vzdělání a figurují na seznamu četby ke státní maturitě z českého jazyka. Obsahem byla obsahová, formální a emoční analýza textů, porovnání jejich filmových verzí a jejich kritické srovnání a hodnocení.

7 x (32 – 5) – 7 + 3 = ? Správný výsledek je 4!: projektový týden věnovaný zajímavým úlohám, matematickým hrám, diskuzím a filmům o životních osudech těch, kteří prostřednictvím matematiky posunuli svět kupředu.

Dílna psaní: projektový týden zaměřený na tvůrčí psaní. Studenti se seznámili s vybranými publicistickými žánry (zpráva, glosa, reportáž, fejeton aj.) a pracovali metodami kritického myšlení. Výstupem byl sborník publicistických textů na různá témata.

Knihovnický „kompot“ aneb Co všechno knihovny umí a nabízí: projektový týden žáky seznámil s různorodými aktivitami, které knihovny nabízí a které lze využívat i v budoucnu (vyhledávání v různých elektronických databázích, zpracovávání a využívání historických dokumentů, digitalizace historických dokumentů). Součástí programu byl také seminář o efektivním učení a využívání paměti, literární cyklovýlet či rozšíření znalostí o místních historických literárních osobnostech.


Inspirace pro školní akční plány

V rámci intervence čtenářská a matematická gramotnost uvádí škola ve svém ŠAP tyto konkrétní cíle:

  • Integrovat do výuky prvky rozvoje čtenářské gramotnosti (dílny čtení, rozbory textů, výuka čtenářských strategií, důraz na vysuzování a hodnocení)
  • Vzájemně spolupracovat (realizace otevřených hodin)
  • Vzdělávat se v oblasti používání prvků rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti
  • Pracovat individuálně s žáky i mimo vyučování (příprava a realizace olympiád a soutěží, pohovory o četbě, školní časopis, kroužek matematiky pro žáky ohrožené školním neúspěchem, IVP pro nadané žáky)
  • Zajistit podmínky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti (školní knihovna, konzultační hodiny)

Foto: Fotobanka NÚV