Jak dostat nové trendy do výuky?

Předpokladem kvalitního odborného vzdělávání na středních školách je odpovídající materiálně technické vybavení školy. Samo o sobě však nestačí. Stejně důležití jsou učitelé, kteří jsou v kontaktu s aktuálním děním v oboru, a spolupráce se zaměstnavateli. Beze zbytku to platí i pro SŠ zaměřené na oblast aplikované chemie.

Budoucí růst chemické produkce bude totiž zcela jistě ovlivněn trendy spojenými s poptávkou po environmentálně šetrných technologiích, vývoji pokročilých materiálů, optimalizaci chemických procesů apod. Na pedagogy středních odborných škol zaměřených na aplikovanou chemii to klade značné nároky na soustavné další vzdělávání.  V něm jim mohou být nápomocny vědecko-výzkumná pracoviště, ale i zaměstnavatelé jako významní partneři škol. „Naši odborní učitelé se dále vzdělávají v kurzech a seminářích pořádaných vysokými školami, ale i formou dlouhodobých stážích v podnicích, na vysokoškolských pracovištích nebo na Akademii věd,“ popisuje ředitel Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě Jiří Kaličinský.  Potvrzuje, že učitelé mají zájem i o různá školení a vzdělávání v souvislosti se zaváděním nových technologií, uvádění nových produktů apod. Velmi oceňují, když se mohou podobných akcí účastnit například společně s pracovníky spolupracující firmy.

Odborníci z praxe však mohou ovlivňovat aktuálnost vzdělávavcíh obsahů i dalšími cestami. Přibývá škol, kde se podílejí například na školních projektových dnech. V ostravské chemické průmyslovce mají odobrníci zastoupení přímo ve školské radě. „Rovněž nám pomáhají při úpravách, revizích a modernizaci školního vzdělávacího programu v odborných předmětech, při tvorbě učebních materiálů nebo odbornou oponenturou k těm, které vytvářejí naši učitelé. Díky nim jsou učební materiály stále aktuální a absolventi jsou obeznámeni se soudobými trendy a technologiemi,“ dodává Kaličinský. 

Zkušenosti z praxe do třídy

Chemická technologie, metody analytické chemie či chemie potravin – to jsou hlavní témata, s nimiž přicházejí v rámci výuky seznamovat žáky brněnské Střední průmyslové školy chemické odborníci z praxe. „Velmi často se jednalo o naše bývalé absolventy nebo o rodiče našich žáků, kteří v daném oboru pracují. Z jejich strany šlo více méně o sponzorský příspěvek v rámci vzájemné spolupráce,“ podotýká zástupkyně ředitele Zdenka Kučerová.  Proto škola uvítala vzdělávací projekt Jihomoravského kraje PolyGram (na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti), který je součástí Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro období 2017–2020. „Zařadili jsme do profilových chemických předmětů 3. a 4. ročníků přednášky odborníků z praxe o soudobých tématech aplikovaného výzkumu a díky projektu je můžeme bez problémů zaplatit,“ konstatuje Kučerová.

Učitelé už mají zkušenost, že setkání s reálnými tématy a možnost nahlédnout do vědeckých vizí blízké budoucnosti nadané žáky často inspiruje při výběru témat středoškolské odborné činnosti. „Když víme, že některé z našich spolupracujících firem, výzkumných ústavů nebo vysokoškolské pracoviště na tématu pracují, žáka k nim nasměrujeme, aby mohl svou práci s odborníky konzultovat,“ doplňuje.

SPŠCH akademika Heyrovského pro změnu zkouší „zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“ na základě stejnojmenné šablony pro SŠ (projekty zjednodušeného vykazování vyhlášené MŠMT).  K poskytnutí svého odborníka do výuky se smluvně zavázal Biocel Paskov. Podle ředitele Kaličinského je však představa experta opakovaně dojíždějícího do školy na konkrétní vyučovací hodinu z pohledu zaměstnavatele neefektivní. A tak nakonec Biocel poskytne i vlastní laboratoř, v níž se uskuteční čtyřhodinové výukové bloky chemické technologie vedené příslušným odborníkem.

Mít na zřeteli různé faktory ovlivňující kvalitu vzdělávání, formulovat konkrétní, měřitelné cíle a hledat co nejefektivnější cesty spolupráce se svými sociálními partnery – i k tomu přispívá krajské akční plánování. Odborné vzdělávání a spolupráce školy s firmami je jednou z jeho obsahových oblastí. V současné době má školní akční plány či plány aktivit zpracováno více než tisíc středních a vyšších odborných škol v Česku. Cílem projektu Podpora krajského akčního plánování je vedle metodické podpory škol ve všech devíti tematických oblastech také vytváření platformy pro sdílení zkušeností a inspirativích příkladů.