Metodické kabinety: vedle odborných nechybí kabinet čtenářské gramotnosti

14 Krajských center kolegiální podpory, jejichž součástí je 15 metodických kabinetů, vzniklo v rámci implementace Krajského akčního plánu I v Olomouckém kraji. Tyto zastřešující aktivity mají úzkou návaznost na dění v jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách a jejich cílem je zvýšit kvalitu řízení škol i vzdělávání v kraji. Krajské metodické kabinety jsou zaměřené především na polytechnické předměty a odborné vzdělávání, které chce kraj podpořit s ohledem na současné a budoucí potřeby pracovního trhu. Nechybí však mezi nimi ani kabinet čtenářské gramotnosti, která je základní podmínkou práce s odbornými texty, a tedy i dalšího úspěšného vzdělávání.

Centra kolegiální podpory s odbornými metodickými kabinety vytvářejí prostředí pro rozvoj pedagogů, k navazování spolupráce a síťování zapojených škol, k předávání a sdílení zkušeností v široce pojatém konceptu rozvoje gramotností. Centra a odborné výstupy krajských metodických kabinetů (KMK) nabízejí učitelům zvýšení jejich odborné kvalifikace jednak díky zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zároveň jim představují konkrétní možnosti, jak rozšířit paletu výukových metod. Pedagogové mohou vzájemně sdílet a využívat učební materiály a metodiky, které v rámci oborových kabinetů vznikají. Ve vybraných školách se budují nové odborné učebny, laboratoře a další odborná pracoviště, jež mohou sdílet základní a střední školy v kraji, ať už v rámci výuky nebo volnočasových aktivit.

Fotolia_194964_Subscription_XL.jpg

Prostor k rozvoji tak dostávají i žáci – cílem této krajské iniciativy je zvyšovat jejich funkční gramotnost, snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, podporovat talenty, představovat polytechnické předměty jako atraktivní a perspektivní a v konečném důsledku podpořit úspěšné uplatnění absolventů škol v praxi. 

Základní kámen: čtenářská gramotnost

Rozvoj čtenářské gramotnosti je nezbytný základ, na kterém mohou žáci (potažmo absolventi škol) stavět v pracovním i osobním a společenském životě:  Porozumět textu (nejen beletristickému, ale i odbornému, administrativnímu aj.), pracovat s informacemi – umět je zasadit do širšího kontextu, kriticky zhodnotit, aplikovat v relevantních souvislostech, zformulovat vlastní názor, diskutovat se schopností naslouchat druhému i vhodným způsobem argumentovat, tvořivě nad určitým tématem přemýšlet, dokázat pracovat s psaným i mluveným textem samostatně i ve spolupráci s kolegy tak, aby jedinci byli schopni dosáhnout svých osobních i pracovních cílů. To jsou kompetence, které významně přesahují úzké oborové zaměření a ilustrují, jak čtenářská gramotnost ovlivňuje školní, a později i pracovní úspěšnost žáků.

Mgr. Libuše Žáková, pedagožka SŠ technické v Přerově, stručně představuje aktivity KMK čtenářské gramotnosti, v jehož čele stojí: „V rámci IKAP jsme společně s kolegy češtináři natáčeli formou webinářů modelové výukové hodiny, pořádali jsme vzdělávací semináře a ukázkové hodiny.“ K výstupům metodického kabinetu čtenářské gramotnosti paří rovněž řada metodik a výukových materiálů (včetně návrhů, jak jednotlivé hodiny strukturovat, jaké pomůcky lze využívat, či námětů pro domácí práci), které nabízejí středoškolským pedagogům zajímavá témata k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

K inspirativním počinům KMK čtenářské gramotnosti v Olomouckém kraji se řadí například výukový blok Reklama v médiích, jehož autorkou je Mgr. Alice Hrubanová ze SOŠ Prostějov.  Pro své kolegy připravila motivační text ilustrující s jemným nadhledem na příkladu jednoho běžného pracovního dne všudypřítomnost reklamních sdělení.  Sada pracovních listů pak vede žáky k samostatným úvahám o roli reklamy, značek, image a značkového zboží v každodenním životě a jejich vlivu na naše rozhodování (nejen) v nákupních situacích.

V rámci daného bloku lze využít frontální, skupinovou i individuální práci a závěrečnou moderovanou diskusi, při níž mohou žáci v bezpečném prostředí vyjádřit svůj emocionální vztah k určitým značkám, diskutovat o tom, co je základem dobré reklamy, o vztahu značky, stylu, kvality a ceny, o úloze nacionalismu v komunikaci značky či zboží aj. Součástí tématu je i vlastní kreativní činnost žáků – návrh reklamního sloganu, scénáře televizní či rozhlasové reklamy atd. 

Práci ve skupinkách, ve dvojicích (písemně i ústně) i samostatnou domácí práci využívá modelový výukový blok věnovaný atraktivnímu tématu Sci-fi a fantasy literatura, který vytvořila Mgr. Lucie Allanová ze SPŠ Hranice. Zdrojem informací jsou ukázky z jednotlivých knih i biografické údaje o autorech z jejich přebalů, podkladem pro teoretický úvod do problematiky sci-fi a fantasy (charakteristika, rozdíly…) jsou vysokoškolské přednášky a cvičení, pracuje se též s  encyklopedickými informacemi.  

Žáci si ověřují, jak rozumí odbornému textu a zjišťují, jak jsou schopni přečtené informace využít.  V dalším bloku ve skupinkách popisují oblíbenou sci-fi či fantasy postavu, úkolem ostatních je podle popisu odhalit její totožnost. V rámci samostatné práce (domácí přípravy) žáci vymýšlejí a posléze se spolužákem předvádějí krátký dialog s touto postavou. Závěr celého výukového bloku je věnován zpětné vazbě – žáci mají možnost napsat, co je na tématu zaujalo, co se jim naopak zdálo nezajímavé a co by případně doplnili.

V pestré paletě výstupů KMK Čtenářská gramotnost jsou mimo jiné i tipy, jak pracovat s literaturou 20. století či jak se učit vnímat jazyk krásné literatury, srovnávat různé překlady poezie, postupně vnímat literární žánry, styly, „barvy“ a „vůně“ jazyka a individuálně zjišťovat, který z nich by mohl být čitateli bližší než jiný.


 INSPIRACE PRO KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Z krajské úrovně lze vedle metodických kabinetů podporovat například metodiky-konzultanty gramotností ve školách, kteří díky své odborné erudici přispívají k rozvoji výuky gramotností nejen v rámci daného předmětu, ale pomáhají rozvíjet spolupráci pedagogů, vedoucí k uplatňování výuky gramotnosti napříč předměty.

Kraje mohou do svých plánů zařadit i vzdělávání pedagogů (nové trendy, progresivní metody, projektová či modulová výuka s důrazem na rozvoj čtenářské gramotnosti v kontextu odborného předmětu), budování školních týmů, v nichž si učitelé předávají zkušeností ze vzdělávacích programů, či sdílení inspirativních příkladů v rámci regionu – prezenčně i na online platformách.


Školní akční plány

Čtenářská gramotnost

  • zakomponovat do výuky metody rozvíjející čtenářskou gramotnost (rozbory textů, čtenářské strategie, práce s odborným textem, vysuzování a hodnocení…), zapojit do čtenářské gramotnosti i vyučující odborných předmětů
  • s ohledem na konkrétní situaci ve škole plánovat vhodné vzdělávání pro pedagogy s jasně formulovanými výstupy, které budou ve škole sdíleny a dále využívány

Další oblasti (odborné a polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství, kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, inkluze…)

  • hledat možnosti přesahů čtenářské gramotnosti do dalších předmětů a oblastí, a zároveň způsobů, jak tyto přesahy systematicky zohledňovat ve výuce (např. vyhledávání a zpracování informací vč. práce s odbornými texty, návody, schématy, pracovními postupy, zadáním projektu atd. v rámci jednotlivých oborů, samostatná formulace myšlenek, nácvik diskuse aj.)

 Foto: Fotobanka NÚV