Nová možnost, jak financovat projekty škol a krajů v oblasti odborného vzdělávání

Dánská nadace Velux Foundation nabízí příležitost získat grant  na projekty v rozsahu 3–5 let v období 2018–2028. Nadace se zaměřuje na podporu zlepšování kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí a její aktivita představuje, kromě strukturálních fondů a programů EU, zajímavou alternativu financování v oblastech, které jsou součástí krajského akčního plánování.

Iniciativa nadace Velux Foundation pro roky 2018 a 2028 cílí kromě České republiky na Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Školy a další instituce se mohou ucházet o finance z celkem tří oblastí:

První jsou projekty mobility pro studenty, učitele, vedoucí pracovníky a další osoby, jež mají podstatný vliv na obsah a strukturu vzdělávacích programů a na jejich další směřování.

Druhou jsou modelové projekty, jež mají z hlediska zlepšení systému odborného vzdělávání zvláštní význam a týkají se mimo jiné učení na pracovišti, uznávání již získaného vzdělání nebo tzv. měkkých dovedností.

Třetí sférou podpory jsou projekty rozvíjející počáteční vzdělávání a přípravu na povolání na odborných učilištích. Zde je pozornost zaměřena na ohrožené mladé lidi, jimž může vzdělávací podpora ulehčit start do života.

Komunikace je povinně v angličtině, kofinancování není nutné.

Projekt by měl přinést praktické, užitečné a kvalitní výstupy na podporu odborného vzdělávání. Měl by vycházet z potřeb regionu a cílové skupiny a přímo zapojovat mladé lidi v jejich aktivitách. Nadace upřednostňuje delší, tří až pětileté projekty, zhruba v objemu 0,5 až 2 miliony eur. Finanční spoluúčast přitom není nutná. Nadace hradí všechny náklady spojené s projektem, vyjma DPH, a to včetně auditů a kontrol v průběhu projektu.

Přihlášky nejsou časově omezeny, podávají se v anglickém jazyce a v rozsahu max. 5 stran, nejdůležitější je desetiřádkové shrnutí. Další informace o grantové strategii a pokyny k vypracování žádosti o grant jsou k dispozici online: www.veluxfoundations.dk

Velux Foundation poskytuje granty primárně na projekty škol, organizací občanského sektoru, místních inovátorů a veřejných institucí.

Prioritou nadace Velux Foundation pro období 2018-2028 je odborné vzdělávání a příprava – zaměření zmíněných tří oblastí však napovídá, že z obsahového hlediska může pokrýt aktivity hned v několika tematických oblastech akčního plánování.

Z informačního servisu NÚV