Novinka na vysvědčeních a výučních listech – nástroj (nejen) pro kariérové poradenství

Od 1. října 2017 je na všech vysvědčeních základních, středních i vyšších odborných škol, konzervatoří i na výučních listech a diplomech povinně uváděna úroveň Evropského kvalifikačního rámce (EQF). Je to společný evropský referenční rámec, který pomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v zemích EU a zároveň usnadňuje studijní a pracovní mobilitu, podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Tato změna vychází z vyhlášky č. 3/2015 Sb. a zavádí osmistupňovou úroveň vzdělání absolventa. Například maturanti najdou na svém vysvědčení údaj EQF 4, absolventi vyšší odborné školy budou mít na diplomu o absolutoriu označení EQF 6.

Z hlediska tvorby plánů rozvoje vzdělávání může být tato novinka využívána například v oblasti kariérového poradenství k seznámení žáků s významem EQF pro jejich další studium, zahraniční pracovní stáže, budoucí pracovní uplatnění atd. Významná je rovněž pro oblast celoživotního učení v kontextu lepšího zajištění prostupnosti vzdělávání a dotýká se též odborného vzdělávání.

Bližší informace o Evropském kvalifikačním rámci najdete na www.eqf.cz