Novinky ve vyšším odborném vzdělávání – téma prvního letošního odborného panelu P-KAP

Setkání zástupců VOŠ, odborníků projektu P-KAP a sítě pro zajišťování kvality EQAVET se uskutečnilo 20. 3.  2019. Na úvod přítomné seznámil hlavní analytik P-KAP s výsledky dotazníkového šetření potřeb škol, které proběhlo v závěru roku 2018.  Z analýzy mimo jiné vyplývá, že jednoznačnou prioritou VOŠ je odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli.

A právě na kvalitu vyššího odborného vzdělávání (VOV) se zaměřili představitelé Asociace VOŠ i zástupci jednotlivých škol, kteří představili systémové projekty Inovace VOV, jejichž cílem je navrhnout postavení VOV ve školském systému ČR, navázat a prohloubit spolupráci mezi VOŠ a jejich partnery a zvýšit kvalitu VOV díky tvorbě otevřených digitálních zdrojů (ODZ) a masivních otevřených kurzů (MOOC - Massive Open On-line Cources). Podrobně se účastníci panelu seznámili s postupem prací na projektu inovací odborného jazykového vzdělávání v sekci ekonomicky orientovaných VOŠ. V jeho rámci dojde jednak k vytvoření minimálního znalostního standardu absolventů v odborném cizím jazyce a k vlastní tvorbě ODZ a MOOC.

panel 20_3_19.jpg

Představen byl také návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2019-2013) se zřetelem k VOV, jeho ukotvení v rámci vzdělávací soustavy a možnostem prostupnosti mezi jednotlivými stupni vzdělávání (zejm. SŠ-VOŠ-VŠ). Kolegové z EQAVET představili novinky v programech mezinárodní spolupráce. Například v Europass – dodatku k diplomu, který absolventům vydává 85 % VOŠ. Na jejich žádost přibude v dodatku i kolonka pro zaznamenání praxí.

Prezentace:

 P-KAP analýza potřeb VOŠ - 2018  

 Prezentace AVOŠ 

 Projekt VOV - představení 

 VOV jazyková sekce projektu 

 EQAVET aktivity pro VOŠ 2019 

 Europass dodatek k diplomu