Podzimní série webinářů P-KAP pro SŠ a VOŠ - záznamy ke zhlédnutí

Po úspěšné sérii jarních webinářů pokračujeme s aktuálními tématy ve všech devíti obsahových oblastech akčního plánování i na podzim (od konce září do začátku prosince). Tentokrát jsme přidali také webinář týkající se samotného procesu plánování a řízení vzdělávacích procesů ve školách i na úrovni krajů, v nichž se mimo jiné zúročují i zkušenosti, které jsme získali rychlým přechodem ke vzdělávání na dálku. Ukázalo nám své výhody, odkrylo další příležitosti, ale samozřejmě i nevýhody, rizika a hrozby, které bychom měli promítnout do našich budoucích rozhodnutí, protože některé prvky této výuky jistě přejdou i do běžné školní praxe.

Webináře jsou věnované především středním a vyšším odborným školám – jejich pedagogům či zástupcům vedení školy. Mnohá témata osloví i pracovníky krajských realizačních týmů KAP, odborníky ve vzdělávání i zájemce o dané téma. Webináře se opět uskuteční v prostředí MS TEAMS a budou nahrávány. Připravujeme zároveň další webináře na první měsíce roku 2021.


 

Témata a termíny webinářů v jednotlivých oblatech akčniho plánování souhrnně nabízíme v následující tabulce, kam bude průběžně doplňován i program a možnost online registrace.

 

Tematická oblast Název (téma) webináře; Program Termín Registrace
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreaktivitě, Podpora polytechnického vzdělávání
Projekty na podporu inovací ,výměna zkušeností. (Představíme projekty inovačních center a další příklady inspirativní praxe, které podporují tvorbu inovací a propojují oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje kompetence k podnikavosti. Součástí programu budou i zkušenosti z mezinárodních projektů. Webinář je určen zejména učitelům středních škol, zástupcům zřizovatelů a RT KAP / I-KAP. Účastníci budou mít možnost vyslechnout si zajímavé příspěvky a následně se zapojit formou diskuze a anketních otázek.). Program. 30. 9. 2020
13.00-14.30
 Záznam ke zhlédnutí
 Akční plánování Distanční vzdělávání - druhé kolo, jak na to? (Distanční vzdělávání jako příležitost a výzva, spíše než překážka, problém či ohrožení. Je to možné? Ano, když to dobře naplánujete a uvedete v život. Webinář nabídne zkušenosti, doporučení a tipy pro školy při přechodu na online výuku nebo zkvalitňování již zavedené online výuky. Tématem bude zajištění kvality a bezpečnosti při distančním vzdělávání, co se osvědčilo, co ne, jak se proměnilo řízení školy, poměr synchronní a asynchronní výuky, nastavení interní a externí komunikace, péče o žáky se SVP a další. Zkušenosti se zaváděním online vzdělávání/distanční výuky budou prezentovat zástupci 5 odborných škol a 2 gymnázií. Svůj pohled nabídnou také zástupci NÚKIB a ČŠI. Prostor bude i pro otázky a diskuziProgram
15. 10. 2020
14.00-16.00
 Záznam ke zhlédnutí
 Digitální kompetence  Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení (ICT)? (Hlavním tématem webináře je aktuální vývoj revizí RVP v oblasti ICT, které se mají postarat o začlenění informatického myšlení a digitální gramotnosti do vzdělávání. V projektu P-KAP to souzní s oblastí intervence Digitální kompetence. Hlavní prezentující Daniela Růžičková, Eva Fanfulová. První část webináře je zaměřena na kroky vzdělávací politiky, kde se dozvíme aktuální stav revizí RVP v oblasti ICT na ZŠ a jaký následný dopad to bude mít i na SŠ. V druhém bloku je webinář zaměřen spíše na praktickou ukázku možné změny oborů a přijetí revize do škol.) Tento webinář je registrován v rámci Evropského týdne programování (Codeweek), který koordinuje DigiKoalice. Na spolupráci se také podílí projekt PPUČ. Program
 23. 10. 2020
10.00-11.30
 Záznam ke zhlédnutí
 Čtenářská a matematická gramotnost  Čtenářská a matematická gramotnost pro SŠ - jak začít s jejich rozvojem (Snahou projektu P-KAP je šířit myšlenku rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti do škol plošně. V tomto webináři se zaměříme na to, coje tím určujícím momentem, proč se škola rozhodne začít se věnovat rozvoji ČMG. Nejlépe k tomu poslouží sdílené zkušenosti konkrétních škol jako inspirace pro školy, které by chtěly začít případně k inspiraci, jak pracovat dále. Na přípravě se spolupodílel i projekt PPUČ)  Program
 4. 11. 2020
13.30-15.00
 Záznam ke zhlédnutí
 Rozvoj výuky cizích jazyků Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru (Doba koronavirová přinesla nové výzvy v rámci přípravy výuky. Které aktivity a nástroje se osvědčily před i během ní? Jaké nové výzvy a možnosti přinesl přesun výuky do online prostoru v otázkách metod výuky a hodnocení. Hlavní mluvčí představí motivující aktivity a efektivní nástroje využitelné nejen při výuce Aj, ale i v dalších jazycích ( FJ, ŠJ) a na různých typech škol (gymnázia, SOŠ atd.).  Webinář nabízí možnost sdílet zkušenosti mezi všemi účastníky.) Program
 5. 11. 2020
15.00-16.30

 Záznam ke zhlédnutí
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se změstnavvateli Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty (Modularizace je jeden z nástrojů podporujících flexibilní vzdělávací cestu jednotlivce a umožňující pružnější reakci na aktuální vývoj a potřeby trhu práce. Vedle propojení teorie a praxe nebo specializace žáka umožňuje modulový vzdělávací program  také snadněji přizpůsobit organizaci vzdělávacího procesu různým nepředvídatelným situacím. Webinář si klade za cíl zprostředkovat zkušenosti SŠ i VOŠ, které modulárnímu způsobu přišly v minulosti na chuť a několik let jej úspěšně využívají. Příspěvky tří prezentujících by měly vytvořit jakousi mozaiku přístupů k modularizaci, která současně ukáže případným zájemcům výhody i nevýhody z pohledu školy i zaměstnavatele. Smyslem webináře je rovněž podpořit sdílení vrstevnické zkušenosti a přenos inspirativní praxe. Zmíněno bude také prostředí informačního systému, který vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání). Webinář se svým obsahem hlásí k aktivitám na podporu odborného vzdělávání a přípravy v rámci Evropského týdne odborných dovedností (9.-13. 11. 2020)  Program
11. 11. 2020 13.00-14.30
Záznam ke zhlédnutí
 Kariérové poradenství vč.
prevence předčas. odchodů
 Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška (Kariérové poradenství by mělo reagovat na aktuální situaci jak v oblastech vzdělávání, tak i na trhu práce. V roce 2020 celý svět překvapila pandemie Coronaviru a její dopady ještě nedokážeme dostatečně predikovat. Každopádně by kariérové poradenství mělo přinést (nejenom) žákům základních a středních škol náměty, jak s neznámou situací pracovat. V tomto webináři se zaměříme na dvě klíčové oblasti - osobnostní rozvoj žáků a připravenost na změny na trhu práce. V obou oblastech hraje klíčovou roli mimo jiné práce s portfoliem žáka.) Program

19. 11. 2020
14.00-15.50
 Záznam ke zhlédnutí
Podpora inkluze Práce s žáky s psychickými problémy (V rámci tohoto webináře se společně s odborníky z praxe podíváme na vybranou skupinu žáků se SVP, konkrétně na žáky s psychickými problémy. Nahlédneme tak z různých úhlů pohledu na téma, které je celospolečensky stále stigmatizováno, a podíváme se, jak můžeme s touto oblastí pracovat ve školách. Snažíme se tak reagovat na konkrétní problémy z pedagogické praxe v mapování na SŠ a VOŠ se nám totiž ukazuje, že těchto žáků na školách přibývá a pracovníci škol by potřebovali při práci s nimi podporu. Považujeme tedy za důležité toto téma otevřít a nabídnout jej účastníkům webináře. Webinář může být užitečný nejen pro pracovníky škol, ale také pro zástupce jednotlivých krajů a širokou odbornou veřejnost.)   Program


23. 11. 2020
13.00-14.30
 Záznam ke zhlédnutí
 Školy jako centra celoživotnho učení  Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých (Webinář přiblíží nové trendy ve vzdělávání jak prezenční, tak distanční formy, včetně onlinevýuky; budou představeny moderní nástroje včetně jejich využití se zapojením účastníků webináře, které lze implementovat do výuky jak učitelů v počátečním vzdělávání, ale i lektory v dalším vzdělávání. Možnou inspirací bude představení i metod, jak lze připravit a vzdělávat účastníky profesních kvalifikací formou e-learningu. Učitelům i lektorům chceme ukázat, že distanční vzdělávání jde dělat nově zajímavě, přitažlivě, efektivně a kvalitně.Program_
 3. 12. 2020 13.00-14.30  Záznam ke zhlédnutí