Trend úspěšných středních škol: propojování odborného a jazykového vzdělávání

I letos pokračuje mírný nárůst zájmu žáků o technické obory. Přispívají k němu informace o moderním technickém vybavení středních odborných škol i o odborném výcviku a praxích přímo na pracovištích firem. Při vzdělávání budoucí generace technických odborníků však nesmíme zapomínat ani na jazykovou výbavu – nejen na všeobecnou schopnost domluvit se v cizím jazyce, ale také na znalost odborné tematiky a příslušné terminologie ve studovaném oboru. Pojďte s námi nahlédnout do škol, které do výuky jazyků aktivně zapojily metodu CLIL (content and language integrated learning), tedy propojování odborného obsahu nejazykového předmětu s cizím jazykem.

V České republice se CLIL uplatňuje se ve dvou formách, jako soft CLIL, kdy jsou odborná témata začleněna do výuky předmětu cizí jazyk, a hard CLIL, kdy je předmět částečně nebo zcela vyučován v cizím jazyce.

Všechno, co potřebujete vědět o akumulátoru anglicky

Ke školám, které si nutnost odborného jazykového vzdělávání nejen uvědomují, ale hlavně pro to i něco dělají, patří například Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený Pruh. K dostupným učebnicím (např. Job Masters pro řemesla a služby) vydávají i vlastní pracovní listy v angličtině. Ukazuje se, že jazyk ve spojení s budoucí odborností je žákům daleko bližší. „Pracovní listy jim dávají velmi dobrou zpětnou vazbu pro ověřování správnosti úlohy i okamžitou možnost nápravy. Proto s nimi rádi pracují,“ uvádí Ing. Danuše Černá, statutární zástupkyně ředitele AŘP SŠT. „Zkušenosti žáků ze zahraničních pobytů potvrdily, že znalost odborné terminologie svého učebního oboru, stejně jako schopnost  vyjádřit základní pracovní postupy je posouvá dopředu, pozvedne jejich sebevědomí  a otevírá jim  větší možnosti v budoucím uplatnění na trhu práce,“ doplňuje Ing. Černá. 

Příprava pracovních listů znamená úzkou spolupráci mezi pedagogy odborných předmětů a jazykáři. Znalost odborné slovní zásoby získávají žáci rovněž v dílnách praktické výuky, kde jsou jednotlivá nářadí a zařízení označena cedulkou s výrazem v anglickém, německém a ruském jazyce. V současné době pracujeme na modelu, kdy by se část výuky anglického jazyka, která se bude týkat odborných témat, konala přímo v reálném prostředí dílen pod vedením mistra odborného výcviku a učitele anglického jazyka,“ doplňuje Mgr. Jaroslav Sojka, učitel anglického jazyka na AŘ Praha – SŠT. Sám v rámci výuky angličtiny maturitního oboru autotronik a učebního oboru elektrikář připravil tematickou hodinu věnovanou konstrukci olověného akumulátoru včetně sestavení jeho modelu (Pro zájemce uvádíme popis hodiny.) Téma bylo zvoleno především proto, že akumulátor je z hlediska autotronika tím nejzákladnějším produktem v automobilu, bez kterého by žádný elektronický systém nefungoval. Takže ani při cizojazyčné komunikaci se mu v praxi odborník nevyhne.

Yes, I do

Zvýšit kompetence pracovní síly v anglickém jazyce, i kvalitu jazykové výuky, to je strategický cíl Moravskoslezského kraje do roku 2023. Na střední odborné školy cílí program Yes, I do, do něhož se v loňském školním roce zapojilo 5 SOŠ, v tom stávajícím dvouletém jich je 8. Program podle Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana pro školství, podporuje jazykovou průpravu angličtinářů i učitelů odborných předmětů a seznámení s  CLILem. „Tento způsob výuky může být pro středoškoláky mnohem přitažlivější než klasické hodiny. Kvalitní výuka angličtiny má velký přínos pro jejich budoucí praxi, znalost cizí řeči totiž absolventům zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl.

Jednou ze zapojených škol je VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Pedagožky, angličtinářka Mgr. Michaela Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová, si v rámci desetiměsíčního kurzu rozšířily své znalosti o odbornou terminologii užívanou ve strojírenské technologii a v tandemu připravily a vedly 40 hodin výuky kurzu odborné angličtiny Engineering Technology pro žáky 2. a 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač a nástavbového studia oboru Provozní technika. Žáci se dobrovolně učili anglické odborné technické výrazy, vedli rozhovory o obrábění, svařování apod.

Pedagožky navštívily výuku na dvou podobných školách, sdílely nápady, zkušenosti i starosti s novým pojetím výuky. Teorii doplnily o návštěvu kovárny a slévárny firmy Tatra Truck, a.s. Několik žáků zde rovněž absolvovalo odbornou stáž, při níž tlumočili základy technické terminologie do angličtiny pro zahraniční pracovníky, kteří se zde zaškolovali. Obě pedagožky plánují ke kurzu Engineering Technology postupně připravit další, Machining and Equipment. „Také máme v plánu výjezd do zahraničí na technicky orientovanou stáž žáků ve firmě,“ doplňují. Podrobnosti o programu v kopřivnické škole najdete tady.

 Elektromobily v projektu Green Wheels

V rámci mezinárodního projektu Green Wheels Střední škola automobilní Holice pilotně ověřuje 20 jazykových modulů CLIL na téma elektromobily a hybridní vozidla. Cílem projektu je vytvořit otevřené vzdělávací materiály v oblasti provozu, opravy a servisu těchto vozidel.

Moduly, s nimiž v Holicích pracují, obsahují prezentace, pracovní listy (odborné články a cvičení), videa (s možností anglických i českých titulků), metodické pokyny a plány hodin pro vyučující s klíčem. V rámci odborného předmětu Elektrické příslušenství motorových vozidel je učí odborná pedagožka Ing. Martina Brettschneiderová, na přípravě jednotlivých lekcí spolupracuje s angličtinářkou Mgr. Lydií Šitinovou. Obě se shodují, že jednotlivé materiály jsou natolik kvalitně zpracovány, že nebylo třeba jejich obsah nijak upravovat. Zároveň poskytují vyučujícím dostatečnou metodickou podporu, takže nebylo nutné procházet žádným dalším vzděláváním.

V rámci pilotáže škola zkouší různé varianty cizojazyčné odborné výuky s ohledem na obory a ročníky studia, včetně formy zájmového semináře, který se zatím ukazuje jako nejefektivnější. Bližší informace zde.

Vhodnou příležitost, jak ve škole plánovat rozšiřování mezipředmětových vztahů skrze rozvíjení cizojazyčné komunikace v různých předmětech a při tvorbě vlastní digitálních učebních materiálů, nabízejí například školní akční plány, které střední školy zpracovávají mj. pro oblasti odborného a polytechnického vzdělávání, výuky cizích jazyků či digitálních kompetencí. Bližší informace na www.pkap.cz

Daniela Kramulová