Výzva k implementaci KAP vyhlášena!

12. 6. 2017 zveřejnilo MŠMT výzvu Implementace krajských akčních plánů I. Jejím cílem je podpořit úsilí krajů o zvýšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, které si ve formě konkrétních opatření naplánovaly ve svých KAP (krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání). Finance z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je v rámci této výzvy možné čerpat především na aktivity zaměřené k podpoře pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy.

Důraz je dále kladen na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními (SOŠ/SOU) a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.