Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

Žáci oboru Kuchařské práce Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se zapojili do soutěže Zlaté dítě a spojili čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přibližuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy.

K informacím o soutěži (pořádané při příležitosti udílení výročních cen Zlatá stuha tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce) jsem se dostala na facebookové stránce, ve skupině pro učitele. Soutěž Zlaté dítě je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Skupiny či jednotlivci si vyberou jeden titul ze seznamu knih, které v minulých letech vyhrály soutěž Zlatá stuha, a kreativním způsobem jej zpracují.

Svetovi Cesi kucharskyma ocima.jpg

Pro své žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsem na začátku školního roku hledala něco, čím bych podpořila jejich čtenářskou gramotnost zajímavou formou a propojila jejich reálné zkušenosti s literárním světem. V té době jsme řešili i různé projekty na oslavu 100 let republiky a mě napadlo, že by se toto téma krásně propojilo s knihou Světoví Češi.

Při čtení a rozboru knihy Světoví Češi žáci zjistili, že každý člověk má nějaké místo, které se k němu váže. Město, kde se narodil, kam se rád vrací, nebo kde zažil podstatnou část svého života. Zaměřili se tedy na tuto skutečnost a vypracovali podrobný seznam osobností a jejich oblíbených měst. Při přípravě na hlavní část úkolu si do papírové mapy zaznačili polohu těchto měst. Dále si vyhledali a zpracovali fotografie všech osobností a vyrobili z nich „vlaječky“. V odborném výcviku upekli dva perníky. První ozdobili fondánem do podoby národní vlajky. Na druhý perník vytvořili, také z fondánu, kopii mapy ČR, zakreslili do ní kraje a velká města. Nakonec do této „slepé mapy“ zapíchali vlajky osobností podle příslušných měst.

„Kniha Světoví Češi nám přinesla mnoho nových zajímavých informací. Některé lidi jsem znala, ale některé ne. A perníky se nám povedly, i když to vyhledávání měst bylo trochu těžké,“ shrnula celý projekt žákyně 1. D.

Oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti věnuje škola hodně prostoru. Z projektu Šablony I. jsem měla možnost nakoupit si dostatek nových knížek podle vlastního výběru, které využiji v rámci čtenářských dílen, literárních klubů i čtenářských pikniků v zahradní učebně. Pořizujeme hlavně tituly současných autorů, které mohou žáky zaujmout a podpořit tak jejich motivaci ke čtení.

Současně z tohoto projektu bylo v naší škole proškoleno 12 učitelů všeobecných i odborných předmětů, aby postupy kritického myšlení mohli využívat ve své výuce.

Kdo je kdo.jpg

tvorba fondanove mapy.jpg

Dále spolupracujeme s městskou knihovnou, pravidelně jezdíme do Vědecké knihovny v Olomouci, spolupracujeme také s knihovnou Václava Havla na projektu Číst Havla. Naši žáci také svou čtenářskou aktivitou již několik let podporují charitativní projekt Čtení pomáhá.

Proč jsme se do této soutěže zapojili? Protože žáky i mě tento způsob výuky baví. Bojujeme s nudou v hodinách, s frontální výukou a snažíme se najít smysl v naší činnosti. Propojujeme školní život se světem „venku“. V takových chvílích si vážím nadšení mých studentů a hlavně skvělé spolupráce se svými kolegy, zvlášť s učitelkami odborného výcviku. Myšlenka na inovaci ve výuce je pěkná věc, ale je potřeba mít kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni se do toho pustit s nadšením.

Mgr. Veronika Pospíšilová

učitelka Českého jazyka a Literárně estetické výchovy

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh

Soutěž Zlaté dítě: http://www.zlatastuha.cz/cs/souteze

Foto: Archiv SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Čtenářská gramotnost

K obecnému cíli, který můžeme formulovat např. jako „zvýšit možnosti uplatnění v pracovním i osobním životě díky rozvoji čtenářské gramotnosti“, přispívá konkrétní cíl, který propojuje prvky čtenářské gramotnosti s obsahem odborného vzdělávání – tedy slabší stránku rozvíjíme v úzké vazbě na tu, v níž jsou žáci silní. Čtenářství a práce s knihou jsou oblasti, s nimiž mají mnozí žáci se SVP opakované negativní zkušenosti, tento netradiční přístup k tématu má silný motivační potenciál.

Škola jako centrum celoživotního učení

Vzhledem k tomu, že do této tematické oblasti patří i plánování profesního rozvoje pedagogů školy a jejich další vzdělávání, je inspirující i proškolení učitelů k využívání principů kritického myšlení ve výuce všeobecných i odborných předmětů.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

„Pečení světových Čechů“ či pořádání čtenářských pikniků je příkladem pedagogické iniciativy a kreativity, která žáky ovlivňuje pozitivním příkladem (podpora netradičních řešení, aha efekt – jde to i jinak!) a může se ve školy šířit, zvláště má-li podporu vedení.