Živnostenský úřad

Pracovní náplň živnostenského úřadu v přenesené působnosti vyplývající především ze zák. č. 570/1991 Sb. a zák. č. 130/2008 a dalších právních předpisů. Je veřejným registrem (seznamem), ve kterém jsou evidovány podnikatelské subjekty, kterým to ukládá zákon. V živnostenském rejstříku jsou uvedeny základní identifikační údaje subjektu. Živnostenský rejstřík:

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zák. č. 130/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen „živnostenský zákon",
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
  • vede živnostenský rejstřík a podává informace o zápisech v ŽR,
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku,
  • a další činnosti.

V roce 2006 začal být zřizován systém centrálních registračních míst (CRM) a jednotných registračních formulářů (JRF), od 1. 7. 2008 fungují jako CRM všechny pobočky živnostenského úřadu a další místa k tomu zřízená. Více o této problematice naleznete v článku Jednotný registrační formulář.

Jednotný registrační formulář

Při založení fiktivní firma vyplní jednotný registrační formulář a pokud v něm nenaleznete pro všechny zápisy dostatek místa, použijte přílohy tohoto formuláře. Prostřednictvím JRF lze hlásit vznik a změnu firmy i na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a úřad práce. Předmět podnikání si vyberte ze seznamu živností, který je přílohou živnostenského zákona (volná tvořivost názvů – živností - není možná). Všechny příslušné formuláře (včetně seznamu živností) naleznete na CD CEFIF pro daný školní rok a další informace a rady k vyplňování jsou v adresáři „Živnostenský úřad“ a v adresáři „Informace".

Při změně si fiktivní firma opět může vybrat mezi (znovu)založením firmy nebo změnou firmy. V případě, že si vybere znovuzaložení, vyplní stejné formuláře, jako by právě vznikala.

Pokud se firma rozhodne provést změnu, vyplní jednotný registrační formulář „Změnový list", což je formulář, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči některým dalším úřadům (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a úřadu práce). Pokud v něm nenaleznete pro všechny zápisy dostatek místa, použijte přílohy jednotného formuláře, které jsou totožné pro vznik i změnu firmy. Předmět podnikání si vyberte ze seznamu živností, který je přílohou živnostenského zákona (volná tvořivost názvů – živností - není možná). Všechny příslušné formuláře (včetně seznamu živností) naleznete na CD CEFIF pro daný školní rok a další informace a rady k vyplňování jsou v adresáři „Živnostenský úřad" a v adresáři „Informace".