Záznam mluveného slova

Soutěžící zapisuje soutěžní diktát na vlastní papír grafickým nebo na PC strojovým těsnopisem, dokud stačí, stoupající rychlostí. Nejprve diktát kategorie C (154, 172, 190, 208 a 226 slabik za minutu) a potom diktát kategorie B (247, 268, 289, 310 a 331 slabik za minutu), v ideálním případě do konce diktátu B. Po nadiktování během 106 minut převádí svůj záznam: grafický těsnopisec přepisuje ručně do běžného písma na linkované dvoulisty dodané pořadatelem anebo do počítače se zajištěným tiskem, strojový těsnopisec upravuje a doplňuje zapsaný text ve svém počítači se zajištěným tiskem.

Pro umístění je třeba převést nejméně první tři minuty diktátu kategorie C při dodržení limitu penalizace. Dále se uznává převod tří minut od druhé, třetí, čtvrté a páté minuty tohoto diktátu a od první, druhé a třetí minuty diktátu kategorie B při dodržení limitu penalizace.

Pro stanovení pořadí je prvním kritériem diktát (nejprve B a potom C), druhým uznané minuty převodu (poslední tři jsou nejlepší) a třetím penalizace (od nejnižší k nejvyšší).

 Minuty  Limit penalizace pro diktát kategorie
B C
1, 2, 3 32 24
2, 3, 4 35 26
3, 4, 5 38 28
4, 5, 6   30
5, 6, 7   32

  

Průběh soutěže

V učebně jsou při diktátu dva pedagogové (obsluha zařízení a vedoucí disciplíny) a při převodu jeden pedagog, který zajišťuje správný průběh soutěže.

  1. Dozor rozdá soutěžícím převádějícím ručně linkované dvoulisty a oni si je podepíší. Soutěžící pracující na PC si uloží soubor podepsaný v záhlaví. Všichni soutěžící se připraví ke psaní. Ostatní osoby opustí místnost a určená osoba zabezpečí, aby po dobu diktátu nikdo nevstupoval do místnosti ani za dveřmi nerušil.
  2. Diktování soutěžního diktátu probíhá přehráním digitální nahrávky na vyzkoušeném zařízení s velmi dobrou reprodukcí. Na začátku nahrávky je cvičná minuta k ověření podmínek a nastavení reprodukce. Potom následuje první diktát kategorie C a po několika sekundách diktát kategorie B.
  3. Přehrávací zařízení i s médiem odnese jeden pedagog porotě a dozor zapíše na tabuli čas, do kdy je možno pracovat.
  4. Soutěžící odevzdávají své podepsané práce (převod i stenogram u grafického těsnopisu, soubor k vytištění u strojového těsnopisu) pedagogovi vykonávajícímu dozor. Po uplynutí určeného času musí zbylí soutěžící okamžitě odevzdat práci.