DigiKoalice

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice.  

DigiKoalice

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů. Všechny členy spojuje snaha přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět za pomocí svých digitálních dovedností na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vznik DigiKoalice iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Digital Skills and Jobs Coalition

Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí. I proto vnímá DigiKoalice absenci pracovníků s IT dovednostmi jako základní problém v Evropě.

Jak se můžete do aktivit DigiKoalice zapojit?

Členem v DigiKoalici se Vaše organizace/aktivita stane po podpisu memoranda DigiKoalice. Memorandum lze podepsat online ve formuláři nebo osobně po domluvě s týmem DigiKoalice.

Základní informace

Kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v České republice je Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR). Zastřešuje tak dílčí aktivity a informační akce této platformy. DigiKoalici poskytuje zkušenosti z předchozích aktivit ve světě práce a vzdělávání. Ve spolupráci se členy koordinační skupiny (MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR, Czech ICT Alliance a Digitální šampion ČR) zajišťuje organizaci setkávání a komunikaci s Evropskou komisí. Ta agendu národních koalic zajišťuje v rámci direktoriátu DG CONNECT. Hlavní informace i síti digitálních koalic v EU najdete na stránce Digital Skills and Jobs Coalitions a v seznamu závazků velkých aktérů digitálních koalic.

V EU funguje již 23 národních koalic ICT firem, vzdělávacích institucí, neziskového a akademického sektoru. Aktivity národních koalic zastřešují dialog zúčastněných stran o jejich aktivitách v oblasti dopadu digitálních technologií na náš každodenní život, zejména ve světě práce a vzdělávání.

NPI dlouhodobě zapracovává IT dovednosti do kurikulárních dokumentů pro základní a střední školy, připravuje systémy uznávání kvalifikací a propojení neformálního vzdělávání s trhem práce. Zabývá se využitelností portfolia EUROPASS pro deklaraci dovedností a zkušeností každého jednotlivce a dalšími vybranými aktivitami.

Kontakty:


DK.png