Evropská síť pro základní dovednosti EBSN

Evropská síť pro základní dovednosti EBSN (European Basic Skills Network) je nezisková asociace sdružující zástupce tvůrců politik jednotlivých evropských zemí v oblasti základních dovedností ve vzdělávání dospělých. EBSN má členy z většiny evropských zemí, včetně zástupců zainteresovaných ministerstev či státních agentur pověřených zabezpečením politik v oblasti základních dovedností dospělých na národní úrovni.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) se stal plnoprávným členem sítě EBSN dne 1. června 2017 na zasedání Valného shromáždění EBSN v Lucemburku.

ebsn-logo-400.png

Mezi základní cíle sítě EBSN patří zaměření se na rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, digitálních kompetencí a jazykového vybavení (v případě imigrantů). V následujícím období se předpokládá, že budou k tomuto výčtu přidány i další dovednosti, a to zejména podpora podnikavosti, měkkých dovedností a jiných klíčových kompetencí. Cílem je rovněž podpora kvality tvorby a realizace politik na evropské, národní a regionální úrovni v oblasti základních dovedností, což má značný vliv na vzdělávání, zaměstnanost, sociální inkluzi, boj proti chudobě a na udržitelný ekonomický růst.

Z hlediska tematického zaměření se síť EBSN soustřeďuje primárně na politická opatření týkající se:

 • základních dovedností pro osobní rozvoj, aktivní občanství a zaměstnatelnost
 • kvality poskytování a přípravy učitelů
 • podporu výzkumu v dané oblasti
 • flexibilního přístupu dospělých k nácviku základních dovedností
 • motivačních otázek
 • základních dovedností v odborné přípravě
 • základních dovedností a validace předchozího učení
 • základních dovedností a poradenství
 • konceptuálního vývoje od základních dovedností ke klíčovým kompetencím

Členové sítě přispívají k podpoře politik a praxe pro zvyšování základních dovedností v evropské populaci prostřednictvím:

 • srovnávání jednotlivých národních politik
 • výměny příkladů inspirativní praxe na národní či regionální úrovni
 • vytváření „společného prostoru znalostí“ formou výměny výsledků výzkumů v oblasti základních dovedností 
 • podpory spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými evropskými subjekty
 • zvyšování povědomí o případných problémech a výzvách
 • podpory rozvoje spolupráce s relevantními mimoevropskými subjekty

Síť EBSN rovněž úzce spolupracuje na jednotlivých konkrétních aktivitách a agendách s Evropskou komisí.

Více informací o fungování sítě  EBSN je k dispozici zde: www.basicskills.eu

Kontaktní údaje NÚV:

Mgr. Tereza Halouzková, e-mail: tereza.halouzkova@nuv_cz

Mgr. Jan Brůha, e-mail: jan.bruha@nuv_cz