KURIKULUM G

Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v gymnaziálním vzdělávání (2009 - 2011)

KURIKULUM G byl projekt podporující učitele gymnázií při zavádění výuky podle nového kurikula. Celý název projektu byl Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (CZ.1.07/4.1.00/06.0001). Projekt byl realizován v letech 2009–2011 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako národní projekt na základě partnerské smlouvy mezi MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání).

Projekt byl zacílen především na koordinátory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitele na gymnáziích. Nabízel jim všestrannou metodickou podporu, sdílení zkušeností a nové formy profesního rozvoje. Účastníci projektu si mohli vyzkoušet virtuální hospitace, svěřit se do péče profesionálních koučů, navštívit kvalitní oborové semináře nebo využívat možností internetového komunitního prostoru. Specifickou část projektu představuje výzkum Kvalitní škola, který je zaměřený na monitoring průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy na gymnáziích.

Projekt Kurikulum G

 • probíhal v letech 2009 až 2011,
 • podporoval koordinátory ŠVP a učitele na gymnáziích,
 • nabízel vzdělávací aktivity učitelům,
 • umožnil učitelům vzájemně sdílet zkušenosti a osvědčené náměty,
 • vytvářel vhodné prostředí pro sdílení a komunikaci na internetu,
 • zavedl do školské praxe nové formy osobního rozvoje,
 • nabízel poradenské a konzultační služby,
 • realizoval rozsáhlý výzkum kurikulární reformy na gymnáziích,
 • byl projektem MŠMT, v rámci OP VK jej realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (resp. od 1. 7. 2011 Národní ústav pro vzdělávání)
 • byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podrobnější informace o projektu najdete v digifoliu Kurikulum G na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1231. Výstupy jsou dostupné po rozkliknutí jednotlivých aktivit v části Aktivity projektu Kurikulum G.

Učitelé gymnázií se mohli zapojit do následujících aktivit:

KOUČOVÁNÍ

Koučování pomáhá zdokonalit dovednosti v oblasti vedení lidí, komunikace a spolupráce. Určeno bylo zejména koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům gymnázií.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP

Komorní akce pořádané na hostitelských gymnáziích nabízely výměnu zkušeností, kontaktů a dobré praxe především koordinátorům ŠVP.

MINIKONFERENCE

Setkání koordinátorů ŠVP i učitelů z gymnázií. Jejich cílem bylo především poskytnout pedagogům odborné odpovědi na aktuální témata (např. nová maturita, soulad ŠVP a RVP apod.) a nabídnout inspiraci a motivaci pro další práci.

KONZULTAČNÍ CENTRUM

Pokud jste hledali odpovědi na otázky související s problematikou rámcových a školních vzdělávacích programů na gymnáziích, mohli jste kontaktovat pracovníky konzultačního centra v NÚV.

KOMUNITA

Diskusní prostředí pro gymnázia určené pro on-line výměnu názorů, zkušeností a hledání odpovědí na dotazy v oblasti školské problematiky. Diskuzní prostředí je dostupné na adrese http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=83.

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Videozáznamy vyučovacích hodin z gymnázií, které můžete sledovat na internetu. Součástí byly také online diskuze nad videozáznamem s učiteli a pedagogickými odborníky. Přehled všech virtuálních hospitací naleznete na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645.

OBOROVÉ SEMINÁŘE

Metodická podpora pro gymnaziální učitele, burza nápadů a zkušeností, inspirace do výuky. Výstupy z oborových seminářů jsou dostupné na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1871.

KVALITNÍ ŠKOLA

Rozsáhlý plošný výzkum k vyhodnocení úspěšnosti kurikulární reformy na gymnáziích. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v následujících publikacích:

 • Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula
 • Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím
 • Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality

Publikace jsou ke stažení v digifoliu na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2381.

Pilot G/GP

Projekt Pilot G (respektive Pilot GP pro pražská gymnázia) byl zaměřen na podporu školské reformy v České republice a soustředil se na tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů na 16 vybraných gymnáziích. Byl zahájen v září 2004 a trval do září 2008. Celý název projektu byl Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze realizoval oba projekty v období 2004-2008 jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Pilot G – operační program OP RLZ) a Magistrátu hlavního města Prahy (Pilot GP – operační program JPD, pouze pro území hl. m. Prahy). Od 1. června 2005 byly projekty spolufinancovány Evropským sociálním fondem (ESF), rozpočtem Magistrátu hlavního města Prahy a rozpočtem České republiky.

Realizace projektu byla rozdělena na dvě etapy. Během prvních dvou let (2004-2006) vytvořila jednotlivá pilotní gymnázia ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze své školní vzdělávací programy. Učitelé z pilotních škol odhalili konkrétní problémy, se kterými se při tvorbě ŠVP setkali, navrhli s pomocí VÚP jejich řešení a shromáždili své zkušenosti a doporučení k tvorbě ŠVP, které využijí ostatní gymnázia. V letech 2006-2008 pilotní gymnázia již podle svých ŠVP vyučovala a shromažďovala zkušenosti a příklady dobré praxe ze samotné výuky. V tomto období byla také ostatním gymnáziím poskytována plošná metodická podpora a vzdělávání.

Mezi hlavní výstupy projektu patří Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) a Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích, které jsou dostupné na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/cinnosti/kurikulum-vseobecne-a-odborne-vzdelavani-a-evaluace/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-pro-gymnazia.

Projekt se zaměřoval na metodickou pomoc (publikace, poradenství) a vzdělávání učitelů.V rámci projektu bylo vytvořeno 20 pilotních ŠVP, metodické publikace Klíčové kompetence na gymnáziu a Příklady dobré praxe pro gymnázia. Připraveno bylo také informační DVD Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů.

Výstupy jsou dostupné na stránkách www.rvp.cz a www.nuv.cz.

Pilot Z

Systémový projekt Pilot Z byl realizován MŠMT v partnerství s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze od roku 2004 do roku 2007. Celý název projektu byl Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních škol (CZ.04.1.03/3.1.00.1/0002).

Cílem projektu bylo získat poznatky z výuky podle ŠVP v pilotních školách, získat zpětnou vazbu pro případné úpravy RVP ZV a podpořit nepilotní školy při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (příklady dobré praxe).

Do projektu bylo zařazeno 14 pilotních základních škol z celé ČR, kterým projekt umožnil realizovat školní vzdělávací programy v plném rozsahu (tj. včetně navýšení hodinové dotace na ICT a cizí jazyky). Projekt významně přispěl k podpoře kurikulární reformy, a to především v těchto oblastech:

Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

 • zjištění pozitivního vlivu navýšené časové dotace Informačních a komunikačních technologií a cizích jazyků na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (vymezeny možnosti využití navýšené časové dotace − nové přístupy ve výuce, alternativní metody a formy, možnosti integrace ICT do jiných vyučovacích předmětů, práce s jazykovým portfoliem apod.)
 • vytypování a popis příkladů dobré praxe (Příručka příkladů dobré praxe – celkem 64 PDP)
 • metodická podpora učitelů při vymezování výchovných a vzdělávacích strategií (příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání)
 • Vzdělávání učitelů a ředitelů pilotních škol (pilotní školy se staly v místě svého působení konzultačními centry pro ostatní školy; na konzultaci přicházeli jednotliví učitelé nebo i celé pedagogické týmy)
 • nové vyučovací metody a formy práce, učební texty (ICT, cizí jazyky, výchovné a vzdělávací strategie)
 • využívání evaluačních nástrojů v činnosti školy

Vybrané výstupy jsou dostupné na stránkách www.rvp.cz a www.nuv.cz.