M4EQ

Mobilita pro evropské kvalifikace

Zahájení projektu: 2006
Ukončení projektu: 2007
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Bc. Petr Huptych, Mgr. Lada Plíhalová. 
 
Ostatní partneři

Qualifications and Curriculum Authority, Londýn, Parenting Education and Support Forum, Londýn, Scottish Qualifications Authority, Glasgow, National Qualifications Authority of Ireland, Dublin

Českomoravská konfederace odborových svazů, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Trexima spol. s r.o.

 
Cíle projektu
Cílem projektu Mobilita pro evropské kvalifikace bylo rozšířit znalosti a kompetence pracovníků z oblastí rozvoje českého odborného vzdělávání a přípravy, celoživotního učení, trhu práce a kvalifikací bližším poznáním vzdělávacích a kvalifikačních systémů i konkrétních řešení podpory celoživotního učení ve Velké Británii a v Irsku. Účastníky byli vedoucí pracovníci klíčových českých institucí podílejících se na rozvoji zmíněných oblastí. Vybranými zeměmi byly Anglie, Skotsko a  Irsko.


Výstupy (zprávy, studie aj.)

Mobilita proběhla podle programu v projektu schváleném Národní agenturou programu Leonardo da Vinci (projekt č. CZ/06/A/EX/134280).

V každé z pěti navštívených instituci byl realizován pracovní seminář, při němž se čeští účastníci a jejich domácí kolegové zabývali otázkami kvalifikací a jejich systémů a rámců, otázkami vztahů evropské vzdělávací politiky a rozvoje národních systémů odborného vzdělávání a přípravy apod. Získané znalosti a kompetence pomohou účastníkům mobility v jejich práci. Uplatní se v řadě aktuálně probíhajících projektů rozvoje odborného vzdělávání a přípravy, celoživotního učení, Národní soustavy kvalifikací, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v České republice atd.

Předpokládané cíle projektu se podařilo splnit. Přispěl k tomu především pečlivý výběr kvalitních a důležitých  přijímajících organizací. Účastníci navštívili postupně tři britské (Londýn a Glasgow) a dvě irské (Dublin) národní instituce významné na poli odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací, celoživotního učení a jejich propojení s potřebami trhu práce. Podíl na splnění cílů projektu má důsledné dodržení všech plánovaných a předem dojednaných aktivit projektu. O dosažení cílů projektu svědčí i pozitivní hodnocení všech účastníků mobility.

Cyklus absolvovaných  seminářů byl jako celek náročný a bohatý na podněty. Bylo tomu tak i díky tomu, že se podařilo ve všech přijímajících organizacích zajistit účast skutečně špičkových odborníků. K naplnění cílů výrazně přispěl i zájem českých účastníků o diskutovaná témata. Realizace projektu tak umožnila účastníkům doplnit jejich osobní portfolio znalostí a dovedností specifickým a důležitým způsobem. Příspěvek k osobnímu rozvoji byl stvrzen certifikátem Europass-mobility, který obdrželi všichni účastníci.