Mistrovská zkouška systém (MiZk)

C-OPZ-MSMT-MPSV.jpg Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.


3 x 3 stavební kameny mistrovské zkoušky

PROČ má mistrovská zkouška smysl?
 • Ochrana veřejného i privátního spotřebitele, jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který mu bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat i nejnáročnější řešení a poskytnout mu komplexní služby "na klíč"
 • Ocenění pracovníka, který odvádí vysoce náročnou a kvalitní práci, vyšší kvalifikací (nikoliv ovšem nahrazením maturity) a odpovídajícím postavením na trhu i v zaměstnání. 
 • Působení autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a rodičů o tyto obory.
CO se bude zkoušet?
 • Komplexní návrh a zhotovení "mistrovského díla", vyžadující špičkové dovednosti v daném oboru.
 • Teoretické znalosti v daném oboru, včetně řešení problémů, hodnocení kvality, definování vad, návrhů postupů k jejich odstranění aj.
 • Schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku. Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.
KDO S KÝM se u mistrovské zkoušky potká?
 • Skládat mistrovské zkoušky budou moci uchazeči se stanovenou předchozí kvalifikací (kromě vyučení v příslušném oboru i jiné příbuzné varianty) a s nejméně pětiletou praxí v odpovídajícím povolání. Jiné povinné požadavky na uchazeče nebudou vyžadovány, tzn. ani členství v profesním či jiném spolku, ani absolvování přípravných kurzů (pouze dobrovolné).
 • Zkušební komise bude složená z odborníků na danou problematiku, tj. odborník z praxe nominovaný profesním spolkem (mistrovské dílo, odborné a praktické kompetence), pedagog (teoretické odborné znalosti) a odborník v ekonomických a personálních tématech.
 • Realizace zkoušek bude probíhat ve spolupráci a po dohodě profesních spolků (cechy, svazy, asociace) a středních škol, splňujících požadavky standardu dané mistrovské kvalifikace. Organizovat zkoušky bude jedna zastřešující profesní organizace ve spolupráci a po dohodě s příslušnými profesními spolky, zajišťující kvalitu, transparentnost a krajskou dosažitelnost zkoušek. S ohledem na charakter mistrovských kvalifikací by to měla být Hospodářská komora ČR, resp. Agrární komora ČR.

Prezentace: principy, cíle, jak vybírat povolání pro mistrovskou kvalifikaci

 Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy mistrovské zkoušky?
 • MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU - zatímco maturant se může ve svém oboru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr v doktorandském studiu, řemeslník dosud takovou možnost nemá (nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do kvalifikační úrovně EQF 5.
 • OCHRANA SPOTŘEBITELE - umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce a poskytnout mu služby "na klíč".
 • ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU - KONKURENČNÍ VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY - účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.
 • EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST. Mistrovská kvalifikace musí být kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím k národním specifikám a tradicím a zvýší tak držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí (standard složené mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec kvalifikací (EQF)).
 • PRESTIŽ ŘEMESEL - Zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné práce, tím výšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

Kontakty na vedení projektu:

Hlavní manažer projektu: Ing. Radim Malý, radim.maly@npi_cz

Manažer tvorby vzdělávacích programů a učebních textů: Ing. Tomáš Červinka, tomas.cervinka@npi_cz


ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

Zahájení projektu

1. listopadu 2017

Ukončení projektu

30. června 2022

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431

Příjemce dotace

Národní ústav pro vzdělávání

Rozpočet projektu

109 573 587,00 Kč