MODES: K evropským modulárním strukturám

Zahájení projektu: 1999
Ukončení projektu: 2001
Hlavní koordinátor projektu: Sdružení škol vyššího studia
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: PhDr. Helena Marinková, PhD., Doc. Pavel Petrovič, CSc., RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři: IRL - Institute of Technology Sligo, UK - University of the West of England, Bristol, šest vyšších odborných škol ČR 


Cíle projektu: Projekt MODES reagoval na potřebu zlepšit transparentnost kvalifikací, poskytovaných českými vyššími odbornými školami, a to jak v kontextu národním, tak i mezinárodním.Cílem bylo porovnat výstupy poskytované analogickými školami v několika státech, vypracovat metodologii uspořádání vzdělávacích programů do modulů a tuto metodologii v některých oborech ověřit a využít.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Výstupy první fáze prací jsou shrnuty v metodické příručce pro vyšší odborné školy K evropským modulárním strukturám, v anglické verzi pod názvem Towards European Modular Structures.