Odborný panel MOV: jak na digitální gramotnost žáků středních odborných škol

V podobě informatického myšlení by žáci měli získat nástroj k řešení i neinformatických problémů. Samotné digitální technologie by měli využívat poučeně (bezpečně, kriticky, tvořivě) a tak, aby jim sloužily k osvojování oborových dovedností.

Informatice a digitálním kompetencím na středních odborných školách se věnoval pátý odborný panel projektu Modernizace odborného vzdělávání, který proběhl 23. 10. v Národním ústavu pro vzdělávání. Zúčastnili se ho například zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, ale především zástupci škol, firemní sféry a pedagogických fakult.

S příchodem digitálních technologií se v mnoha případech změnily samotné obory vzdělání či profesní obory. A změny se nevyhýbají ani těm oborům, které s technologiemi na první pohled nesouvisí. Digitální technologie totiž přinesly jiné postupy práce a s nimi také nové problémy a výzvy. Přitom digitální technologie jsou v jednotlivých profesích a oborech natolik důležitou složkou, že se jim nelze vyhnout. A tomu musí odpovídat i školní příprava, včetně výuky všeobecných i odborných předmětů na středních odborných školách.

Během odborného panelu proto zazněly náměty na inovace ve výuce informatiky a ICT. Zejména všeobecná složka vzdělávání by podle účastníků odborného panelu měla napomáhat osvojování odborných znalostí a dovedností. Aplikace technologií a informatických přístupů k problému nesmí být odtrženy od kontextu: digitální technologie mají být do výuky zapojeny tak, aby docházelo k osvojení nejen digitálních kompetencí, ale současně a především kompetencí daného oboru či všeobecného předmětu.

Odborný panel se dále soustředil na to, jak by měl vypadat absolvent střední odborné školy v oblasti informatiky a ICT. Účastníci se shodli na významu všeobecných i tzv. měkkých kompetencí pro další uplatnění absolventa. Z informatických a digitálních kompetencí explicitně uváděli kybernetickou bezpečnost, algoritmizaci, dále představivost a schopnost abstrakce, logické a analytické myšlení. Pro provázanost s průmyslem je pak zásadní znát principy automatizace. A důležitá je také schopnost vyhledávat a kriticky posuzovat informace. Z diskuse nad těmito dovednosti vzešlo zásadní konstatování: cílem algoritmizace aj. není vychovat z absolventů programátory, ale naučit je řešit běžné (oborové) problémy efektivně, s použitím informatických metod.

S dalšími diskutovanými problémy a doporučeními, ke kterým odborný panel došel, se můžete seznámit v resumé. Podrobněji shrnutá témata, která pozvaní odborníci řešili, naleznete v zápisu z odborného panelu.