Příprava multiplikátorů v oblasti vzdělávání učitelů pro výuku Úvodu do světa práce

Datum zahájení projektu: 1.9.2001  
Datum ukončení projektu: 15.5.2002
Hlavní koordinátor projektu: NÚOV
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Jiří Strádal
Ostatní partneři: Kulturkontakt Austria


Cíle projektu: Cílem projektu bylo připravit tzv. multiplikátory, kteří budou připravovat, organizovat a realizovat vzdělávání učitelů pro výuku úvodu do světa práce v jednotlivých krajích. Pro každý kraj byl takto proškolen jeden pracovník Pedagogického centra, který vzdělávání vyučujících koordinuje a metodicky ovlivňuje, a jeden lektor, který vzdělávání vyučujících v daném kraji prakticky realizuje.

Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • vyškolení multiplikátoři
  • výukové materiály pro multiplikátory
  • doporučená osnova kurzu pro realizaci v krajích