NCP-VET-CO

Cooperation network between NCOs

Datum zahájení projektu 1.8.2009
Datum ukončení projektu 31.07.2011
Hlavní koordinátor projektu Estonian Qualifications Authority
Kontaktní osoba Milja Uuk
Hlavní řešitel v NÚOV Mgr. Milada Stalker
Spoluřešitelé projektu v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec

Ostatní partneři
Academic Information Centre, Lotyšsko
Institute of Educational Sciences, Rumunsko
Finnich National Board of Education, Finsko 

Cíle projektu: Projekty typu partnerství, k nimž projekt NCP-VET-CO patří, jsou decentralizované aktivity programu LLP Leonardo da Vinci. Umožňují spolupráci mezi různými aktéry OVP mobilitami za účelem výměny zkušeností. Cíle vycházejí z požadavků vyjádřených v Helsinské deklaraci a obsažených v Kodaňském procesu, tj. zatraktivnění OVP, rozvoj a implementace společných nástrojů pro OVP, posilování vzájemného učení a zapojení všech aktérů.
Estonský koordinátor projektu (Estonský kvalifikační úřad Kutsekoda) navrhl uzavřít partnerství pěti zemí (Estonsko, Litevsko, Lotyšsko, Česká republika, Finsko), a to prostřednictvím organizací odpovědných za tvorbu národních rámců kvalifikací a za fungování národních koordinačních středisek (NCP). Tím se umožní spolupráce při procesu přiřazování národních úrovní kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF). Partnerem sítě zastupujícím Českou republiku je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), neboť jeho oddělení pro sociální partnerství a kvalifikace zajišťuje organizační agendu Koordinačního centra EQF (KC EQF). V rámci sítě se budou rozšiřovat příklady dobré praxe, posílí se vzájemná důvěra mezi státy a síť umožní peer learning. Každého setkání se z jedné partnerské země zúčastní dva odborníci na danou problematiku, z nichž alespoň jeden by měl zastupovat KC EQF ČR. Po návratu z cesty každý partner vytvoří zprávu popisující diskutovaná témata, která bude rozšiřována v partnerské zemi. Také každá hostitelská organizace vytvoří souhrnnou zprávu popisující výsledky setkání.