NSK

Projekt Rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK) realizovaný v letech 2005 až 2008 podpořil propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

 


Cílem projektu NSK bylo  vytvořit systémové prostředí, které bude podporovat: 

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení a vzdělávání, což umožní uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na formách učení a vzdělávání 
  • přenos požadavků světa práce do vzdělávání
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v EU. 

Národní soustavou kvalifikací se rozumí veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. NSK vznikal v souladu s připravovaným zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a jejím cílem bylo uvést tento zákon v život. 


Vývoj koncepčního řešení pojetí a struktury NSK vycházel ze zahraničních modelů a zkušeností, z vývoje pří- pravy a projednávání zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a v závěru roku významným způsobem také ze zkušeností s již probíhající tvorbou standardů kvalifikací. Nezbytným východiskem proto byla obsáhlá série materiálů popisujících problematiku související s NSK, jak je řešená ve vybraných evropských zemích, které mají největší zkušenosti s kvalifikačními systémy založenými na uznávání výsledků učení, i v Evropské unii jako celku.

Národní soustava kvalifikací

  • je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
  • obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní,
  • je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení, 
  • umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech, 
  • je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce.

Na projekt NSK navázal Rozvoj a implementace NSK (zkráceně NSK 2).

Více informací také na www.narodnikvalifikace.cz.