OECD VET Review

Učení pro praxi – posouzení systému OV v ČR ( projekt OECD)

Zahájení projektu: 2007
Ukončení projektu: 2010
Hlavní koordinátor projektu: OECD
Národní koordinátor: Ing. Jitka Pohanková, NÚOV
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mgr. Milada Stalker, Doc., RNDr. Pavel Petrovič, CSc

Aktivita OECD VET Review: Learning for Jobs Učení pro praxi – posouzení systému odborného vzdělávání v ČR

NÚOV V letech 2007 – 2009 koordinoval NÚOV aktivity ČR v projektu OECD VET Review: Learning for Jobs.

V roce 2007 se ČR zapojila do tzv. analytické fáze (NÚOV zajišťoval vyplnění obsáhlého dotazníku připraveného týmem OECD a zaměřeného na odborné vzdělávání).

V roce 2008 schválilo MŠMT účast v dalším modulu, který byl zaměřen na analýzu vzdělávacích politik jednotlivých zemí a následné vypracování doporučení pro tyto politiky.

Účast zemí v této fázi byla omezená na max. 8 zemí; vedle České republiky prováděl expertní tým OECD šetření ještě v Rakousku, Belgii (Flandry), Německu, Irsku a Spojených státech (Jižní Karolína a Texas). Na webu OECD je vystavena také srovnávací studie se zjištěními ze všech zúčastněných zemí. V roce 2010 bude publikována výsledná srovnávací zpráva porovnávající zjištění ze všech zapojených zemí v letech 2007 - 2009.

V rámci řešení projektu proběhly v první polovině roku 2009 v ČR dvě návštěvy expertního týmu OECD (březen, červen). Dle výsledků předchozích jednání zúčastněných zemí se „přezkoumání“ vzdělávacích politik mělo zaměřit na oblast počátečního odborného vzdělávání (SOŠ, SOU) a konkrétněji na vztah mezi nabídkou oborů  vzdělání a poptávkou po absolventech na trhu práce, realizací praktického vzdělávání (odborného výcviku) v reálném prostředí (firmách, službách apod.) a kariérové poradenství.

V týdnu od 9. do 13. března navštívil ČR dvoučlenný tým OECD (Mr. Simon Field a Ms. Malgorzata Kuczera). Tato návštěva měla přípravný charakter a jejím cílem bylo identifikovat klíčové politické otázky, získat informace a předběžně naformulovat závěry. Tým NÚOV připravil po konzultacích s vedením NÚOV, o 23 MŠMT a týmem OECD program, který se podařilo naplnit. Experti OECD byli se zajištěním a organizací spokojeni a ocenili otevřenost a ochotu, s jakou všichni zúčastnění odpovídali na otázky.

Současně probíhaly ve spolupráci s týmem OECD přípravy na následnou (ověřovací) návštěvu tříčlenného expertního týmu, která se uskutečnila od 2. do 5. 6. 2009. Na žádost týmu OECD jsme zorganizovali návštěvu jedné střední školy v Pardubickém kraji (Střední zdravotnická škola v Pardubicích), jedné střední školy v sousedním Královéhradeckém kraji (Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově) a setkání s představiteli Pardubického kraje. Druhá část ověřovací návštěvy byla organizována formou kulatých stolů na předem domluvená témata a proběhla v Praze. Návštěva byla ukončena schůzkou s představiteli MŠMT a NÚOV.

Následně od konce listopadu probíhaly elektronické a telefonické konzultace nad obsahem a formulací navržených doporučení. Pracovní verze zprávy byla rozeslána k posouzení vybraným účastníkům setkání s experty

Povinností každé zúčastněné země je zajistit informovanost zainteresovaných partnerů o výsledcích  zjištění expertního týmu. Za tímto účelem bude uspořádána konference za účasti dvou členů expertního týmu. Konference, na kterou jsou pozváni představitelé MŠMT, MPSV, krajů, sociálních partnerů a škol, se uskuteční 12. dubna v Praze. Program bude zahrnovat informace zástupců OECD o jejich zjištěních a navržených doporučeních. V obecnější rovině promluví Simon Field (vedoucí týmu), konkrétně o ČR Malgorzata Kuczera. Ve druhé části bude dán prostor pro obecnější komentáře některému ze zpracovatelů posudků. Odpolední program bude věnován vybraným konkrétním doporučením a reakcím přestavitelů institucí, které by byly za případnou realizaci doporučení odpovědné.


Learning for Jobs OECD report on the CR final
OECD VET Review shrnuti_cs
Učení pro praxi