PHARE VET: Reforma odborného vzdělávání

Zahájení projektu: 1994
Ukončení projektu: 1998
Hlavní koordinátor projektu: MŠMT a PMU Phare
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Kubátová (vedoucí řešitelského týmu)
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: řešitelský tým
Ostatní partneři: 19 pilotních škol


Cíle projektu: Cílem projektu bylo přispět k dlouhodobé reformě odborného vzdělávání, jako klíčové součásti vzdělávání, a podpořit proces hospodářských reforem.
Projekt byl realizován prostřednictvím pilotních škol, byl rozdělen na sedm subkomponent zaměřených na přípravu a ověření kurikul, na zpracování nových učebních textů, na evaluaci a na další oblasti. Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Výsledkem projektu bylo navržení propracované koncepce státní politiky a přístupu k realizaci doporučení. Výsledkem projektu bylo navržení propracované koncepce státní politiky a přístupu k realizaci doporučení.
Mezi hlavní výstupy programu patří návrh Základního kurikula pro střední odborné vzdělávání, který byl s platností od roku 1998 zaveden jako povinný rámec pro nově vznikající vzdělávací programy (schválen MŠMT pod názvem Standard středoškolského odborného vzdělávání).
Dalším výstupem v kurikulární oblasti je 170 vzdělávacích programů zpracovaných ve spolupráci 19 pilotních škol PHARE a NÚOV.
Program PHARE ve své evaluační subkomponentě vyústil do publikace Od pilotních škol k reformní strategii a do výzvy Vzděláváním k prosperitě, která byla ze strany MŠMT předložena v roce 1998 k veřejné diskuzi.