Q4EU

Kvalifikování pro Evropu

Datum zahájení projektu: 2.8.2001
Datum ukončení projektu: 31.12.2002
Hlavní koordinátor projektu: Hans F. Hoekzema - Euformation, Nizozemsko
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Petr Viceník, CSc. (koordinátor pro ČR)
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři: Alexandra Králíková - Auto Škoda, Mladá Boleslav, zástupci sociálních partnerů, experti z Nizozemí, Maďarska, Polska a Slovinska

 
Cíle projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření znalostí odborníků zúčastněných zemí o tom, jak jsou nahlíženy a řešeny otázky spojené se srovnáváním, uznáváním, vývojem a hodnocením kvalifikací a usměrňováním odborné přípravy podle kvalifikačních požadavků v zemích EU. S odkazem na počet zúčastněných kandidátských zemí (Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) je projekt zkráceně označován anglickou slovní hříčkou Q4EU. Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Projekt umožnil intenzivní výměnu informací a poznatků na mezinárodních seminářích vybraných expertů, kteří se na národní úrovni dlouhodobě zabývají zmiňovanými tématy. Tyto semináře byly organizovány střídavě v jednotlivých účastnických zemích.
V každé účastnické zemi byly ustaveny skupiny zástupců ústředních institucí a sociálních partnerů, kteří v rámci svých pracovních úkolů ovlivňují koncepci odborného vzdělávání, průhlednost a vývoj kvalifikací na národní úrovni. Tyto skupiny se scházely na následných seminářích, kde se seznamovaly s podstatnými poznatky a výsledky získanými v průběhu mezinárodních seminářů.

Vstupní konference - Budapešť, září 2001
2. mezinárodní seminář - Lublaň, listopad 2001
3. mezinárodní seminář - Amsterdam, březen 2002
4. mezinárodní seminář - Varšava, červen 2002