RECOMFOR

recomfor.JPG

Cíle

RECOMFOR je mezinárodní projekt zaměřený na testování možností přenosu kreditů odborného vzdělávání (ECVET) v Evropě v oblasti obchodu. Jeho cílem je vybudování evropské sítě, v rámci které bude  možné provádět mobility žáků mezi jednotlivými zúčastněnými školami a přidruženými podniky. V rámci projektu je kladen důraz na kvalitní přípravu učebních/tréninkových plánů (projekt COMINTER), které by korespondovaly s jednotlivými systémy odborného vzdělávání v účastnických zemích a zároveň odpovídaly systému ECVET.

Projekt RECOMFOR klade důraz především na důkladnou přípravu veškerých dokumentů nutných pro realizaci mobilit, které jsou následně v jednotlivých školách či podnicích testovány.

Výsledky projektu

 • struktura a organizace sítě, ve které jsou zastoupeni zainteresovaní aktéři
 • soubor nástrojů k organizaci odborné přípravy na pracovišti
 • soubor nástrojů umožňujících uznávání a přenos
 • soubor nástrojů k zajištění kvality sítě
 • digitální platforma pro provoz sítě a realizaci mobility
 • soubor metodických pokynů, umožňujících přenos výsledků na další oblasti vzdělávání

Úkoly NÚOV

 • reagovat na návrhy vytvořené vedoucími jednotlivých pracovních balíčků
 • vytvořit kontakty na školy k účelu realizace mobility mezi nimi a podniky v zahraničí, používat při tom výsledky projektu
 • diseminace informací v ČR
 • přispívat k práci během mezinárodních setkání
 • poskytovat potřebné informace pro management projektu

Mezinárodní stránky projektu

Na http://www.ecvet-projects.eu/projects/projectdetail.aspx?id=17 naleznete bližší a aktualizované informace o projektu (v angličtině).

22. ledna 2010 se Česká republika stává oficiálním členem projektu RECOMFOR. Zároveň připravuje žádost v rámci projektů LdV Mobilit o výměně žáků mezi českými a francouzskými školami.

Aktuality:

Závěrečná konference Recomforu „ Od Recomforu k NETINVET“, Paříž 28.3 – 29.3. 2011

Na závěrečné konferenci k projektu se hodnotily výsledky projektu a plánoval se budoucí vývoj pod hlavičkou NETINVET, nástupnické organizace Recomforu, jež bude ještě před ukončením projektu založena.

 Hlavní přínosy Recomforu:

 •     vytváření partnerství za pomoci nástrojů mobility

Partnerské školy institucí zapojených do sítě zahájily spolupráci na mobilitě se zahraničními školami. Postupně vznikaly podmínky pro uskutečnění mobility na základě stanovených výsledků učení.  Příprava mobilit u některých partnerů nastartovala systémové kroky, kdy byly např. vzdělávací programy přizpůsobeny společnému referenčnímu rámci.
Začala se vytvářet silná partnerství založená na vzájemné důvěře podpořená vznikajícími nástroji v rámci projektu.  Díky tomu můžeme sledovat posun k mobilitě, jejímž cílem není pouze zábava a poznání jiné kultury, ale také rozvoj osobních a odborných kompetencí účastníka.                        

 •     uskutečněné mobility

Během projektu se více než 150 studentů zapojených škol účastnilo mobility (buď na pracovišti, nebo přímo ve škole).

 •     vytvoření sítě

Vytvoření udržitelné sítě, v jejímž rámci budou zapojené školy a sociální partneři pokračovat ve spolupráci, bylo jedním z cílů projektu. Po počátečních debatách byla zvolena struktura a právní forma sítě – asociace a název. V současné době má NETINVET 44 potenciálních členů představující převážně školy, ale také profesní organizace. Asociace má zajistit zejména kvalitu, transparentnost a vzájemnou důvěru členů při spolupráci. Během  konference byl zvolen řídící výbor asociace a nyní se čeká na oznámení o jejím oficiálním ustanovení.

Závěrečná zpráva v AJ zde. Závěrečná zpráva v AJ zde.
  (95,70 KB)

3.2. 2011 proběhlo v Brně jednání zástupců školy Xaviér Marmiér z Pontarliér a OA a VOŠ Brno a NÚOV ohledně možné budoucí spolupráce škol v rámci sítě Recomfor. Programy VOŠ zaměřené na mezinárodní obchod lépe odpovídají společnému referenčnímu rámci Recomforu i programu který nabízí francouzská škola než středoškolské vzdělávací programy, které byly původně pro účely projektu vybrány. Účastníci setkání hovořili o obsahových podmínkách spolupráce škol na mobilitě studentů, o zkušenostech ze  spolupráce školy Xaviér Marmiér a OA Blansko a o praktických záležitostech spojených s možnou mobilitou. Závěrem byla dohoda na oboustrané mobilitě studentů v roce 2012 a možné zapojení OA a VOŠ Brno do nástupnické ogranizace Recomforu sítě NETINVET v budoucnosti.

setk__n___Pontarlier_Brno__6_.jpg


 Články pro místní tisk o zkušenosti z praxe ve Francii byly z velké části napsány žáky, kteří se stáží účastnili.

Texty k nahlédnutí v .pdf zde:

Clanek_Jindrichohradecko_1.pdf Clanek_Jindrichohradecko_1.pdf
  (656,55 KB)

Clanek_Jindrichohradecko_2.pdf Clanek_Jindrichohradecko_2.pdf
  (897,29 KB)

Clanek_Tyden.pdf Clanek_Tyden.pdf (138,17 KB)

clanek_Monitor.pdf clanek_Monitor.pdf (382,15 KB)

 

25.9.2010 – 24.10.2010: Stáže českých žáků ve francouzských podnicích

NÚOV získal grant z programu Leonardo da Vinci - mobility na uskutečnění stáží žáků partnerských škol zapojených do projektu, během nichž se testují možnosti přenosu výsledků učení a možnost využití vytvořených  nástrojů. Stáže dvou žáků Obchodní akademie a Zdravotnické školy Blansko a tří žáků Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec ve Francii se uskutečnily během září a října 2010. Ve spolupráci s francouzskými školami Lycée Xaviér Marmiér v Pontarliér a Lycée Bristol v Cannes byly předem stanoveny výsledky učení, kterých by žák měl během stáže dosáhnout. Francouzské školy dále zajistily žákům umístění ve firmách zabývajících se mezinárodním obchodem. Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách
  není přenos výsledků učení zatím možný, sloužila takto aktivita především k vytvoření partnerství a spolupráce mezi školami, k otestování možnosti stanovit konkrétní výsledky učení před uskutečněním stáže a k posouzení materiálů vytvořených pro zaznamenání a přenos výsledků učení. Na spolupráci škol naváže vznik sítě NET IN VET v závěru projektu, v jejímž rámci budou školy v nastavených aktivitách pokračovat.

22. – 23. března 2010: Návštěva francouzské delegace Lycée Xaviér Marmiér z Portanliér v obchodní
  akademii v Blansku

 • V rámci realizace mobilit, při kterých by měl být testován profil exportní-importní asistent vytvořený v projektu COMINTER byla zorganizována návštěva francouzské delegace v tomto zařízení.

Podrobná zpráva z návštěvy. Podrobná zpráva z návštěvy. (28,50 KB)

  Obraz021.jpg


  

 27.-29. ledna 2010: Mezinárodní jednání projektového týmu ve Vicenze (IT)

 • Na jednání byl popsán vývoj v rámci jednotlivých pracovních balíčků – hovořilo se například o zajištění kvality mobilit, o kompatibilitě mezinárodních systémů při implementaci ECVET a dalších provozních záležitostech
 • Byl představen návrh statusu nově vznikající asociace (NETINVET) – za účelem jejího financování byli účastníci požádáni o nábor členů z řad škol a profesních asociací do této instituce
 • Byl stanoven přesný harmonogram plnění úkolů v rámci jednotlivých balíčků

Leták projektu RECOMFOR