200CO.gif Národní ústav pro vzdělávání se podílí na realizaci opatření Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně podporou dospělých osob prostřednictvím projektu Podpora rozvoje vzdělávání dospělých osob 50+ SENIOR

Na Národní akční plán pozitivního stárnutí pro období 2013–2017 aktuálně navazuje Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2018–2022, jejímž účelem je formulovat strategický přístup k přípravě společnosti na stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života jedince a společnosti, a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento rámec by měl reagovat nejen na problémy, které se týkají dnešních seniorů, ale také formulovat opatření přípravy na stárnutí společnosti jako celku a zahrnovat tak obyvatele všech věkových kategorií. Je třeba si uvědomit, že v ČR už nyní žijí početné generace, které brzy vstoupí do seniorského věku, a že se musíme systematicky připravovat na život v dlouhověké společnosti.

Základním stěžejním východiskem projektu Senior je rovněž Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, ve které je kladen důraz na „podporu a rozvoj práce škol jako center celoživotního učení, která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání  (profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací) zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů a podílejí se na systému ověřování a uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější skupiny dospělých“.

Projekt Senior je ročním projektem, který je realizován od roku 2005 NÚOV, později NÚV na základě pověření oddělení pro vzdělávání dospělých MŠMT. Cíle se modifikují s proměnou společenské situace a s vývojem politiky stárnutí od Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003–2007 až po současnost.    

S ohledem na naplňování cílů definovaných Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období 2013–2017,  byly v souladu s jeho strategickým cílem č. 2, který mj. stanovuje „…rozvoj programů středních škol, univerzit třetího věku, dalších vzdělávacích aktivit pro seniory, a to jak formou kontaktní výuky, tak způsobem vhodným pro zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích…“, vzdělávací instituce (střední odborné školy a gymnázia) podpořeny při tvorbě programů dalších vzdělávání.


Kontakt: 

Tereza Halouzková
tereza.halouzkova@nuv_cz