UNIV 2 - KRAJE

Školy - centra celoživotního učení (2009 - 2013)

Projekt významným způsobem přispěl k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení). 

Projekt UNIV 2 KRAJE navázal na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Projekt přinesl tyto hlavní zkušenosti:

 • síť 11 škol je pro většinu krajů nedostatečná;
 • vysokou pozornost je třeba věnovat spolupráci se zaměstnavateli (řada škol ji pouze předstírá);
 • na každé škole existuje skupina aktivních pedagogů, kteří jsou ochotni zapojit se do projektu a vzdělávat dospělé;
 • projekt je příležitostí, aby se školy učily jedna od druhé, předávaly si dobré zkušenosti a nápady;
 • vše, co se projektové práce týká, je nutné konzultovat s kraji, bez jejich souhlasu školy nepracují.

CÍLE PROJEKTU UNIV 2- KRAJE

Dílčí cíl 1:

Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

 • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
 • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání  - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
 • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
 • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2:

Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

 • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání , pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
 • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
 • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
 • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání ;
 • podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU

Inovativnost projektu spočívá v jeho zásadním cíli, kterou je proměna středních škol v instituce realizující koncept celoživotního učení . Školy jsou u nás převážně relativně malými institucemi, které jsou soustředěné na pedagogickou činnost v počátečním vzdělávání. Některé z nich poskytují – je-li k tomu vhodná příležitost – i další vzdělávání, ale obecně lze konstatovat, že SŠ neplní funkci vzdělávacího centra obce

Má-li dojít skutečně ke zvýšení účasti dospělých na dalším vzdělávání, je nutné vytvořit vzdělávací příležitosti, které budou pro většinu populace dostupné (finančně i místně) a budou reagovat nejen na potřeby trhu práce a trhu vzdělávání, ale i na konkrétní vzdělávací potřeby obyvatel. DV není pouze cestou k zajištění vzdělané pracovní síly, jeho smyslem je i kultivace jednotlivce, podpora jeho zájmů a rozvoj jeho dispozic. Z prostředků ESF nelze podporovat realizaci všech druhů DV, ale SŠ budou  v průběhu projektu připraveny k realizaci uvedeného konceptu.

Dalším inovativním prvkem je vytvoření sítě spolupracujících a svou činností vzájemně se doplňujících středních škol, které se budou systematicky a promyšleně věnovatpřípravě a realizaci dalšího vzdělávání v nejširším slova smyslu. Inovativním se stane změna řízení středních škol zapojených do projektu, oblast dalšího vzdělávání se totiž stane postupně rovnocennou s oblastí počátečního vzdělávání.

Inovativní je také příprava učitelů SŠ na práci s dospělými, která se dosud v ČR systematicky nerealizuje. Přidanou hodnotu projektu tvoří snaha smysluplně využívat stávající materiální a personální kapacity škol pro širokou veřejnost a její potřeby. Řadu kompetencí, k jejichž rozvoji a prohloubení u pedagogických pracovníků dojde, využijí i při realizaci počátečního vzdělávání. Dochází tak nejen k propojování počátečního a dalšího vzdělávání, ale i k jejich vzájemnému obohacování a zkvalitňování.

Realizace projektu přináší určité zisky školám, krajům, obcím i jednotlivcům:

Zisk pro školy:

 1. rozvoj profesních kompetencí učitelů;
 2. vyšší respekt k požadavkům světa práce;
 3. provázanost a vzájemné obohacování se počátečního a dalšího vzdělávání;
 4. rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství.

Zisk pro kraje a obce:

 1. škola jako místo setkávání různých generací při učení i dalších činnostech;
 2. lepší využití prostorů a materiálního vybavení školy;
 3. dostupnost dalšího vzdělávání, dostupnost poradenství.

Zisk pro jednotlivce:

 1. širší nabídka dalšího vzdělávání - více možností;
 2. lepší dostupnost DV i poradenství;
 3. vyšší motivace k dalšímu vzdělávání.