Uznávání odborných kvalifikací

Vytváření společného trhu vyvolává potřebu mobility kvalifikovaných pracovních sil, a tedy i srovnatelnosti získaných kvalifikací. Dřívější snahy o harmonizaci systémů odborného vzdělávání (stanovení společných standardů, určující délku a obsah odborného vzdělávání) nevedly k žádoucím výsledkům. Proto se pozornost EU i těžiště vlastních aktivit přesunulo k tzv. uznávání kvalifikací. Podmínkou uznávání kvalifikací je jejich transparentnost.

Samotný proces uznávání kvalifikací se v ČR řídí zákonem č. 18/2004 Sb. Tento zákon byl roku 2008 rozsáhlým způsobem novelizován.

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je, či není ve vybrané zemi regulované. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost).

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.

Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://europa.eu/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Další důležité informace týkající se možností uznání vaší odborné kvalifikace získáte také na adrese http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

INFORMACE PRO OBČANY Z OSTATNÍCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU

Ústředním správním orgánem odpovědným za koordinaci správních činností v oblasti uznávání odborné kvalifikace v ČR je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Při tomto ministerstvu působí také národní koordinátor, kterým je Mgr. Zuzana Šonková (zuzana.sonkova@msmt_cz). Více informací je možné získat na stránkách www.msmt.cz/uok . Najdete tam databázi regulovaných povolání a činností v ČR, formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace, platné evropské směrnice a zákon o uznávání kvalifikací.

Uznávacími orgány oprávněnými rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace jsou ústřední správní úřady České republiky (ministerstva či profesní komory), do jejichž působnosti regulovaná činnost náleží. Příslušné uznávací orgány přijímají mj. také žádosti o uznání odborné kvalifikace. V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost ve formě živnosti (jako podnikatel), je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je poradním orgánem příslušných resortních ministerstev a profesních komor, které jsou podle zákona č. 18/2004 Sb. – zákon o uznávání odborné kvalifikace (pdf) uznávacími orgány. S uznávacími orgány NÚOV spolupracuje a na jejich žádost vydává odborné stanovisko nebo poskytuje vysvětlení.