V Evropě se méně předčasně ukončuje školní docházka a roste počet absolventů vysokých škol

Z údajů zveřejněných Eurostatem za rok 2011 vyplývá, že členské státy musí vynaložit více úsilí, má-li se jim podařit splnit cíle ve vzdělávání vytčené ve strategii Evropa 2020 , konkrétně snížit míru předčasného ukončení školní docházky na méně než 10 % a naopak zvýšit podíl mladých lidí s vysokoškolským vzděláním v průměru na alespoň 40 %. 

Evropská komise, tisková zpráva, Brusel 7. června 2012

Údaje Eurostatu ukazují, že se členské státy zlepšují, přetrvávají však značné rozdíly a zdaleka není jisté, že se EU podaří do roku 2020 splnit své cíle: podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém v současnosti činí 13,5 %, oproti 14,1 % v roce 2010 a 17,6 % v roce 2000. Vysokoškolské vzdělání mělo v EU v roce 2011 34,6 % lidí ve věku 30–34 let, ve srovnání s 33,5 % v předchozím roce a 22,4 % v roce 2000.

„Je třeba, aby se členské státy zaměřily na reformy a zvýšily své úsilí při provádění komplexních strategií proti předčasnému ukončování školní docházky. Musí ulehčit přístup k vysokoškolskému vzdělávání, zároveň však zvýšit jeho kvalitu,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Jestliže se podaří poskytnout mladým lidem správné znalosti a profesní kvalifikaci, Evropě to pomůže v boji s nezaměstnaností mládeže, při překonávání krize, a bude tak možné maximálně využít příležitostí, které vytváří znalostní ekonomika. Pro dlouhodobý úspěch jsou předpokladem podstatné investice do vzdělávání a odborné přípravy: bez náležitého financování nebude Evropa slavit úspěch v globálním boji o růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Přestože nejnovější údaje poukazují na pokrok v plnění obou cílů, Komise se obává, že se nejedná o výsledek reforem s dlouhodobým účinkem, ale spíše o vedlejší produkt vysoké nezaměstnanosti mládeže, což znamená, že mladí zůstávají ve vzdělávacím systému delší dobu. Problémem je i to, že cíle, které si stanovily členské státy, nepostačují k tomu, aby EU jako celek svůj cíl splnila.

V případě předčasného ukončování školní docházky, definovaného jako podíl osob ve věku 18–24 let s pouze nižším středoškolským vzděláním a již nepokračujících ve vzdělávání nebo odborné přípravě, 11 členských států přesáhlo hranici 10% podílu.[1] Nejvyšší míra předčasného opouštění školy je na Maltě (33,5 %), ve Španělsku (26,5 %) a v Portugalsku (23,2 %), nicméně za poslední roky se tyto země hodně zlepšily. K členským státům, kterým se také podařilo snížit výskyt předčasného opuštění školy, patří Kypr (11,2 %), Lotyšsko (11,8 %) a Bulharsko (12,8 %). ČR s 5,5 % patří k zemím s nejnižší mírou předčasného ukončení školní docházky.

U podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí překračuje 13 členských států cílovou hranici 40 %.[2]Mezi státy, v nichž je tento podíl nižší, dosáhly meziročního zlepšení o více než dva procentní body Slovinsko (37,9 %), Lotyšsko (35,7 %), Maďarsko (28,1 %), Portugalsko (26,1 %), Česká republika (23,8 %) a Rumunsko (20,4 %). ČR se sice zlepšila, avšak zůstává poměrně vzdálená od cíle, který je pro ni stanoven ve strategii Evropa 2020 – 38,5 %. Naopak nárůstu o pouze polovinu procentního bodu nebo méně dosáhly Řecko (28,9 %), Rakousko (23,8 %) a Itálie (20,3 %) a pokles podílu osob s vysokoškolským diplomem zaznamenaly Bulharsko (27,3 %) a Malta (21,1 %). Polsko (36,9 %), Německo (30,7 %) a Slovensko (23,4 %) dosáhly ve stejném období mírného zvýšení.

Souvislosti

Údaje byly shromážděny Eurostatem v rámci šetření pracovních sil, které poskytuje údaje o situaci a trendech na trhu práce EU, včetně účasti na vzdělávacím systému a dosažené úrovně vzdělání. V červnu 2011 se členské státy zavázaly, že vytvoří své vnitrostátní ucelené strategie založené na hodnověrných poznatcích s cílem dosáhnout do konce roku 2012 snížení počtu případů předčasného ukončování školní docházky.

Doporučení pro jednotlivé země

30. května 2012 předložila Evropská komise soubor doporučení pro jednotlivé členské státy týkající se reforem, které je třeba provést v zájmu stability, růstu a zaměstnanosti v EU. Šesti zemím (Dánsko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Malta a Španělsko) se dostalo doporučení, aby se věnovaly řešení problému předčasného ukončování školní docházky, a sedm zemí (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko a Slovensko) dostalo doporučení ohledně vysokoškolského vzdělávání.

Spolupráce na evropské úrovni a další kroky

V kontextu strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) Komise nabádá členské státy, aby v zájmu snížení výskytu předčasného opouštění škol a zmodernizování vysokoškolského vzdělávání spolupracovaly tak, že budou na evropské úrovni hledat a sdílet osvědčené postupy. Aby podpořila tvorbu politiky pro boj s předčasným ukončováním školní docházky, zřídila Komise v prosinci 2011 pracovní skupinu složenou z odborníků z celé EU.

Zprávu o nejnovějším vývoji ve věci předčasného ukončování školní docházky a podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva podá Komise v rámci příštího monitoru vzdělávání (na podzim 2012) a příští roční analýzy růstu (2013).

Další informace:

Evropská komise: Předčasné ukončování školní docházky

Evropská komise: Program modernizace vysokoškolského vzdělávání

Eurostat: Šetření pracovních sil

Internetové stránky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU (http://twitter.com/vassilioueu)


PŘÍLOHA

1. Míra předčasného ukončování školní docházky v EU (roky 2000, 2010, 2011) a cíle, které si členské státy stanovily v rámci strategie Evropa 2020 (%)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

17.6

14.1

13.5

EU target = less than 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012

Tabulka 1: Míra předčasného ukončování školní docházky v roce 2011 a cíle, které si jednotlivé členské státy stanovily v rámci strategie Evropa 2020 (%)

2. Podíl vysokoškoláků mezi osobami ve věku 30 až 34 let (roky 2000, 2010, 2011) a cíle, které si členské státy stanovily v rámci strategie Evropa 2020 (%)

 

2000

2010

2011

National targets

EU 27

22.4

33.5

34.6

EU target = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

over 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Source: Eurostat, Labour Force Survey, 2012


Tabulka 2: Podíl vysokoškoláků mezi osobami ve věku 30 až 34 let v roce 2011 a cíle, které si členské státy stanovily v rámci strategie Evropa 2020 (%)

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (Dennis.Abbott@ec_europa_eu) (+32 22959258)

Dina Avraam (Dina.Avraam@ec_europa_eu) (+32 22959667)[1] Slovinsko (4,2 %), Česká republika (4,9 %), Slovensko (5,0 %), Polsko (5,6 %), Lucembursko (6,2 %), Švédsko (6,6 %), Litva (7,9 %), Rakousko (8,3 %), Nizozemsko (9,1 %), Dánsko (9,6 %) a Finsko (9,8 %).

[2] Irsko (49,4 %), Lucembursko (48,2 %), Švédsko (47,5 %), Finsko (46,0 %), Kypr (45,8 %), Spojené království (45,8 %), Litva (45,4 %), Francie (43,4 %), Belgie (42,6 %), Dánsko (42,2 %), Nizozemsko (41,1 %), Španělsko (40,6 %), Estonsko (40,3 %).