VQTS II (projekt Leonardo da Vinci)

Zahájení projektu: 2007

Ukončení projektu: 2009

Hlavní řešitel projektu v NÚOV: Mgr.Martina Kaňáková

VQTS II je dvouletý projekt z programu Leonardo da Vinci. Je pokračováním úspěšného projektu VQTS, který získal několik ocenění, např. Helsinki Award 2006 v kategorii uznávání kompetencí a kvalifikací či Lifelong Learning Award 2007. 

Partneři: 13 partnerů ze 6 zemí. Kromě původních partnerů z Rakouska, ČR (NÚOV), Německa, Nizozemí byli také nově přizváni zástupci Malty a Slovinska. Jedná se zejména o výzkumné ústavy, školy a instituce zodpovědné za tvorbu kvalifikací a kurikula.

Model VQTS se snaží usnadnit implementaci ECVET, popisuje výsledky učení (learning outcomes) a používá je pro mobilitu a uznávání kompetencí získaných v zahraničí.

Cílem projektu je transfer matice kompetencí (vytvořené v rámci VQTS ) do jiného sektoru, jiných zemí a jiných jazyků. Nyní se projekt zaměřil na obor elektrotechnika (zatímco VQTS byl orientován na obor strojírenství a mechatroniku). Nový model matice kompetencí by tentokrát neměl sloužit pouze  jako nástroj mobility pro studenty středních odborných škol, ale také jako pomůcka pro usnadnění vertikální prostupnosti mezi sekundárním a terciárním vzděláváním. 

Na počátku roku 2009 byla univerzitou ve Flensburgu vytvořena matice kompetencí pro obor elektronika/elektrotechnika, která koresponduje s požadavky světa práce. Matice byla otestována ve všech partnerských zemích na vybraných školách a v současné době probíhá úprava na základě zpětné vazby učitelů, kteří matici testovali.Součástí matice bude také glosář pojmů. 

Současně bylo také vytvořeno tzv. memorandum porozumění (Memorandum of Understanding- MoU), které bude závazným dokumentem pro hostující a vysílající organizaci v případě studijní mobility. Dokončují se také práce na profilu kompetencí (Competence Profile), který bude obsahovat přehled kompetencí, jež student získal v zahraniční a které mu díky přehlednosti a transparentnosti matice kompetencí mohou být jeho školou uznány. Tento profil je součástí zmiňované matice kompetencí a spolu s MoU tvoří jedny z hlavních výstupů projektu. 

Ve druhé polovině září 2009 se uskutečnil prakticky zaměřený interaktivní vzdělávací a valorizační workshop v Lublani (Slovinsko), který seznámil zájemce (zejména vzdělávací instituce, sektorové organizace, atd.) s tím, byl jak se tvoří matice kompetencí a k čemu slouží. Pro účely tohoto semináře byl vytvořen manuál, který bude možné využívat i pro následné valorizační workshopy v partnerských zemích projektu.

Návrh matice kompetencí: www.vocationalqualification.net