národní ústav pro vzdělávání

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.


NÚV vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Jeho historie sahá až do roku 1945, kdy byl ustanoven vznik Výzkumného ústavu pedagogického Jana Amose Komenského v Praze. Základ pro pozdější Národní ústav odborného vzdělávání byl položen v roce 1950 vznikem Studijního a informačního střediska pro hospodářské nauky odborných škol, jehož cílem byla podpora výuky na ekonomických a dalších odborných školách. Nejmladší z původně samostatných organizací, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, zahájila svoji činnost v roce 1994. 1. října 2013 se součástí NÚV stalo Národní informační centrum pro mládež (NICM).

 • Národní ústav pro vzdělávání má na starosti tvorbu rámcových vzdělávacích programů a pomáhá školám s vytvářením vlastních vzdělávacích programů i s jejich zaváděním do výuky.
 • Věnujeme se nejenom počátečnímu vzdělávání ve školách, ale také dalšímu (celoživotnímu) vzdělávání pro dospělé.
 • Klademe důraz na inovace ve výuce, individuální přístup k žákům a modernizaci škol.
 • Věnujeme se problematice získávání kvalifikací a jejich uznávání jak v rámci ČR, tak v celoevropském měřítku.
 • Nezbytnou komunikaci tvůrců vzdělávacích programů se sociálními partnery, zástupci škol a dalších významných institucí podporuje resortní projekt MŠMT se souhrnným názvem Oborové skupiny.
 • Zabýváme se také situací žáků, kteří jsou nejrůznějším způsobem znevýhodněni, usilujeme o to, aby byl pro ně zajištěn rovný přístup ke vzdělávání a aby se jim dostalo potřebného poradenství.
 • Národní ústav pro vzdělávání sleduje uplatnění absolventů škol na trhu práce, jejich nezaměstnanost, zda pracují ve svém oboru, co je vede ke zvyšování kvalifikace, jak jsou úspěšní v terciárním vzdělávání. Zjišťuje také, jaké nároky kladou zaměstnavatelé na absolventy škol a jaké změny ve výuce by mohly zlepšit jejich postavení.
 • Pro pedagogickou i širokou veřejnost poskytujeme všestranné informace o školách a oborech vzdělání, které se na nich vyučují.
 • Staráme se také o kvalitu poskytovaného vzdělání i absolventů, například tím, že zavádíme novou závěrečnou zkoušku pro žáky učebních oborů. Usilujeme také o zvýšení úrovně gramotností žáků.
 • Národní ústav pro vzdělávání se dále zabývá pedagogicko-psychologickým, výchovným a kariérovým poradenstvím a primární prevencí rizikového chování a snaží se přispívat ke zlepšení celého systému těchto služeb. Monitoruje kvalifikační předpoklady a další kompetence pracovníků školských a školních poradenských služeb a na tomto základě pro ně vytváří a realizuje programy DVPP.
 • Naše organizace má na starosti řadu projektů, na které přispívá Evropský sociální fond. Díky této pomoci Evropské unie je možné rychleji než dříve modernizovat české školství.