Základním školám pomůže interaktivní průvodce upraveným RVP

(TZ Praha, 28. března 2013) Národní ústav pro vzdělávání připravil pro základní školy praktického pomocníka, který jim pomůže začlenit změny vyplývající z úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do jejich školních vzdělávacích programů.

 text zprávy text zprávy (895,00 KB)


Na základě mezirezortních jednání byly na přelomu roku schváleny úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), které vstoupí v platnost s nástupem nového školního roku. Tyto změny v praxi znamenají různě rozsáhlé zásahy do jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP), a tím do chodu celé školy. Pro co nejjednodušší přechod k těmto změnám připravil Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pro školy metodickou podporu. 

Nabízená metodická podpora má několik forem – tou první je interaktivní „Průvodce upraveným RVP ZV“, který je spuštěn na Metodickém portále RVP.CZ (rvp.cz/pruvodce). Jeho součástí je i diskuzní fórum a odkaz na Konzultační centrum NÚV, na které se zástupci škol mohou obrátit s dotazy týkajícími se právě úprav ŠVP. Dále pak ve všech krajích organizuje Národní institut dalšího vzdělávání informační semináře.

„Interaktivní průvodce je rozdělen na dvě části. V té první jsou zveřejněny upravené části RVP ZV, druhá část obsahuje doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce,“ vysvětluje Mgr. Jitka Jarníková, vedoucí oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů, které průvodce připravovalo. A zároveň dodává: „Předpokládáme, že uvedené náměty pro úpravy ŠVP budou postupně dále doplňovány a rozšiřovány o další doporučení a příklady.“

Interaktivní „Průvodce upraveným RVP ZV“:

• umožňuje
získat celkový přehled úprav provedených v RVP ZV
 nalézt k úpravám vysvětlující a doplňující informace
zeptat se na odborné dotazy související s úpravami ŠVP a s výukou
diskutovat o úpravách ŠVP a o výuce
inspirovat svými zkušenostmi jiné učitele
• doporučí
způsoby úprav ŠVP
způsoby efektivního začlenění jednotlivých témat, která byla v RVP ZV upravena nebo doplněna
• poskytuje
vzorové příklady pro úpravy ŠVP
odkazy na další informace související s upravenými tématy

A čeho konkrétně se již avizované úpravy týkají? Nově byla do RVP zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata, jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Spolu s těmito úpravami se na základě požadavků mezinárodního šetření přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. A na základě záměrů v oblasti jazykového vzdělávání v ČR a jeho srovnatelnosti se zeměmi EU (více než polovina členských zemí EU má povinnou výuku druhého cizího jazyka) se schválily i úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk.